Stadsrekening 2016
PCPortal

Toelichting op de balans 1 januari 2016

Op grond van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten en provincies,  en de door de commissie BBV uitgebrachte notities zijn er enkele herrubriceringen geweest per 1 januari. deze herrubriceringen worden beschouwd als stelselwijziging.

Immateriële vaste activa

De bijdragen aan activa in eigendom van derden moet ingaande 1 januari 2016 gerubriceerd worden onder de categorie immateriële vaste activa. Voorheen werd dit gerubriceerd onder  financiële vaste activa. Hiermee is een post van € 12.258.000 geherrubriceerd naar immateriële vaste activa.

Materiële vaste activa en gronden niet in exploitatie

De niet in exploitatie genomen gronden werden tot 2016 gerubriceerd onder de voorraden. Met ingang van 1 januari 2016 moeten deze gronden ondergebracht worden bij de materiële vaste activa. Dit kan gevolgen hebben voor de waardering van de gronden. Bepaald is dat uiterlijk 2020 deze gronden gewaardeerd moeten zijn tegen marktwaarde tegen de dan geldende bestemming. Per 1 januari 2016  zijn deze gronden geherrubriceerd  voor een bedrag van € 25.733.000. Een mogelijk noodzakelijke afwaardering heeft nog niet plaatsgevonden.

Waardering voorraden, grondexploitaties

De notitie  Grondbeleid van de commissie BBV  heeft effect op de waardering van de grondexploitaties.
Deze effecten zijn aangekondigd in het VGP 2016 en verwerkt in de waardering eind 2016.
Belangrijkste effecten worden veroorzaakt door het achterwege laten van opbrengstindexering na 10 jaar en een aanpassing van de rekenrente (was 4%) naar een werkelijk berekend rentepercentage (2,5%) en het vastzetten van de disconteringsvoet op 2%. Dit heeft geleid tot een voordelig effect van ongeveer 7 miljoen.