Stadsrekening 2016
PCPortal

Overlopende passiva

Verplichtingen en vooruit ontvangen bedragen

overlopende passiva

31-12-2016

31-12-2015

voorschotbedragen overheidslichamen ( OMBD )

8.142

12.668

verplichtingen inzake ondernemersfonds

428

866

nog te betalen bedragen

19.934

24.707

nog te betalen rente onderhandse leningen

7.620

8.609

vooruit ontvangen bedragen

1.175

985

Totaal

37.299

47.835

OMBD’s

naam gelden van derden

boekwaarde 31-12-2015

toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2016

O005 Onderwijs en minderheden

632

6.541

5.268

1.905

O006 Volwasseneneducatie v/h  Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)

14

1.072

1.043

43

O009 BDU Sociaal, integratie & Veiligheid

64

64

0

O015 Impuls regeling .combinatiefuncties

238

238

0

O023 EFRO en ESF

24

24

O037 EU-richtlijn omgevingslawaai

63

63

0

O045 Jeugd aan de slag

-1781

1.615

-174

8

O047 Francia media

65

22

12

75

O054 onderzoek scheepvaart

6

6

0

O055 effectonderzoek stadsverwarming

57

42

15

O056 vervolg Nijmegen West Weurt

7

7

0

O057 regiocontract Provincie

841

169

-1.102

0

O065 projecten Openbaar vervoer

-907

1.483

441

135

O068 walstroom

174

34

206

0

O073 RVMK Zuid

22

34

24

32

O077 project deelname CLINSH

50

44

50

44

O078 regioarcheologie

25

8

8

25

O079 SSV gevelisolatie

645

450

411

684

O080 FES4 deelproject LNG

129

12

141

0

O083 woninginbraken

31

31

0

O084 dijkteruglegging

7.296

3.625

7.296

3.625

O086 instandhouding monumenten Nijmegen

52

16

2

66

O087 ESF VSO PRO

0

385

385

O089 Velocity

437

270

190

517

O090 economische innovatie-agenda

256

256

O092 uitstapprogramma prostituees

99

99

110

88

O094 investeringsregeling binnenstad 2016-2018

0

40

40

O095 Groene Hub 3.0

0

120

11

109

O096 rijkssubsidie parken

0

66

66

O045/O058/O065/O076/O093*

4.128

Eindtotaal

12.668

16.103 

16.500

8.142

*Deze gelden van derden  zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2015. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen van passiva naar activa.

Onderwijs en minderheden

De middelen hebben betrekking op de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden. Deze post is gevoed met rijksmiddelen uit de beleidsvelden RMC en OAB en met Europese subsidie (ESF). Middelen zijn deels afgerekend en lopen deels nog door in 2017.

Volwasseneneducatie voorheen participatiebudget

Het participatiebudget betrof één budget waarbij de rijksmiddelen voor re-integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Vanaf 2015 worden de middelen voor re-integratie echter als één uitkering via het gemeentefonds ontvangen. Alleen het vanuit het ministerie van OCW voor volwassen-educatie geoormerkte budget loopt nog via deze OMBD.

BDU Sociaal, Integratie & Veiligheid

Dit betreft vooruit ontvangen rijksmiddelen vanuit de Brede Doel Uitkering Sociale Integratie & Veiligheid 2005-2009 ten behoeve van het meerjaren ontwikkelingsprogramma III 2005-2009 (MOP-III). Na afloop van de GSB-III periode is aanvullend met het Rijk overeengekomen, dat kosten verbonden aan in 2009 gestarte inburgeringstrajecten t/m 2011 mogen worden opgevoerd. Ook dient deze post ter dekking van de verwachte terugbetalingsverplichting uit hoofde van de al verantwoorde inburgeringstrajecten. In 2016 is deze post met het Rijk afgerekend.

Impulsregeling combinatiefuncties

Dit is bedoeld voor de implementatie impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. Met het invoeren van combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur versterkt. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren. Het Rijk heeft een bijdrage verstrekt om de impulsregeling te realiseren. De combinatiefunctionaris gaat de komende jaren de sportverenigingen versterken, het dagelijkse sport- en beweegaanbod vergroten, het bewegingsonderwijs vernieuwen en de samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs intensiveren. De ontvangen rijksmiddelen zijn bestemd voor de uitvoering van de Impulsregeling combinatiefuncties. Deze middelen blijven gereserveerd voor dit doel, maar zijn  op grond van regelgeving elders opgenomen.

EFRO en ESF

De laatste afwikkeling van deze subsidie moet nog plaatsvinden.

EU-richtlijn omgevingslawaai

Dit betreft een bijdrage ten behoeve van het opstellen van geluidbelastingkaarten en actieplannen in de periode van 2010 tot en met 2013. De afwikkeling van deze post heeft in 2016 plaatsgevonden.

Jeugd aan de slag

De subsidietoekenning uit 2011 is inmiddels met het Rijk afgerekend. Voor de periode 2014/2015 is een nieuwe toekenning gedaan voor Actie Jeugd Additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt. Ook deze subsidie is inmiddels ( in 2017)  afgerekend en blijkt dat er nog een deel terugbetaald moet worden. Dit is het restantbedrag op deze post.

Francia Media

Het Valkhof wordt onderdeel van de Europese erfgoedroute De gemeente Nijmegen gaat met het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Middenrijk. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media  een Europese subsidie.

Onderzoek scheepvaart

Subsidie ten behoeve van het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering schonere scheepvaart. Project is afgewikkeld en afgerekend in 2016.

Effectonderzoek stadsverwarming

Bijdrage voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via een onderzoek om het effect van stadsverwarming en schone vrachtwagens op de luchtkwaliteit in beeld te brengen. Project is afgerond en afrekening ingediend. Definitieve vaststelling moet nog plaatsvinden.

Vervolg Nijmegen West Weurt

Uitvoering gemeenschappelijke milieumaatregelen in Nijmegen-West en Weurt door Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland. Vervolg op Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt 2007-2010. In 2016 zijn de nog beschikbare  middelen geheel besteed.

Regiocontract

Voor de periode 2012 t/m 2015 is door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een subsidie verleend van circa € 5,0 miljoen. Bij het regiocontract gaat het om een totale provinciale bijdrage van € 15 miljoen voor een veelheid aan regionale projecten, zoals de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda binnen de regio Nijmegen, de koppeling van de regionale - niet-commerciële - glasvezelnetwerken van Nijmegen en Arnhem en het project TPN West. Deze projecten zijn inmiddels afgerekend.

Projecten Openbaar Vervoer

Er worden doorlopend projecten uitgevoerd ter verbetering van het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren zijn in de Waalsprong verschillende nieuwe busbanen voor hoogwaardig openbaar vervoer aangelegd. In de hele stad is de toegankelijkheid van bushaltes verbeterd . Er zijn projecten uitgevoerd ter verbetering van de bereikbaarheid van NS-stations. Jaarlijks worden ook in overleg  met de busmaatschappijen  diverse kleinere verbetering t.b.v. het openbaar vervoer gerealiseerd. Op dit moment lopen projecten voor het invoeren van korte afstands radio (KAR) in VRI’s en de verbetering van het dynamisch reizigersinformatiesysteem op het CS.
Deze projecten worden grotendeels gefinancierd door de (vm) Stadsregio/Prov. Gelderland. In 2016 zijn een aantal projecten afgerekend. Voor een kwaliteitsslag bushaltes is in 2016 een voorschot ontvangen van bijna 3 ton, waarvoor de uitgaven nog gedaan moeten worden. Per saldo moet er nog ongeveer € 1 ton verrekend, dan wel uitgegeven worden.

Walstroom

Vermindering schadelijke luchtemissies door aan de Waalkade aangemeerde schepen door de aanleg van walstroom, zodat schepen geen eigen elektriciteit meer hoeven op te wekken. De werkzaamheden zijn gereed en de subsidie is afgerekend.

Regionale verkeersmilieukaart zuid

Jaarlijkse actualisatie van de Regionale Verkeersmilieukaart. Nijmegen is hierbij project- en procesleider en verantwoordelijk voor de actualisatie van de regionale kaart en verrekend de uitgaven met de regiogemeenten.

Project deelname CLINCH

Terugdringen van lokale luchtvervuiling door schepen. Nijmegen is gevraagd projectpartner te worden binnen het Europese project CLINSH (Clean INland SHipping). Inmiddels wordt het gehele project gefinancierd door de provincie Gelderland en Europese subsidie. De werkzaamheden starten in 2017 en lopen door tot 2020. De Nijmeegse cofinanciering is vrijgevallen.

Regioarcheologie

Het adviseren van gemeenten op het gebied van de archeologie; het initiëren van voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak; het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek; inbedding archeologie in ro-beleid; advisering beheer en behoud archeologische monumenten voor de periode 2014-2016.

SSV gevelisolatie

Aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan particuliere woningen. De bij de start ontvangen subsidiemiddelen zijn voor apparaatskosten t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de latere uitvoering door een aannemer. Deze subsidie is toegekend op grond van de SSV-regeling. Voor de uitvoeringsfase door de aannemer worden aanvullende subsidiemiddelen door het ministerie verstrekt. De sanering van woningen loopt tot 2021. De maatregelen voor subsidieproject voor gevelisolatie op grond van de ISVG regeling moeten 1-1-2018  zijn afgerond; waarna het verslag 1-3-2018 moet zijn ingediend bij het Rijk.

FES4 deelproject LNG
Het faciliteren van de realisatie van één of meerdere LNG vulpunten voor de scheepvaart in de regio Arnhem Nijmegen. Dit project is in 2016 afgerond en afgerekend.

Woninginbraken

Een ontvangen rijkssubsidie te besteden aan een fenomeenanalyse terugdringen woninginbraken, overvallen en straatroven . Deze bijdrage is afgerekend.

Dijkteruglegging

De ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de dijkteruglegging worden verantwoord bij de grondexploitaties. De rijksmiddelen die nog niet besteed zijn, worden hier verantwoord en worden zodra de uitgaven zijn gedaan, weer ten gunste van het project dijkteruglegging gebracht of  terugbetaald aan het Rijk.

Instandhouding monumenten Nijmegen

Voor het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten op basis van de gemeentelijke subsidieregeling heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage van de provincie ontvangen. Deze subsidieregeling loopt voor de periode 2014-2016.

Velocity
Nijmegen en Arnhem  organiseren gezamenlijk het internationale  fietscongres Velo-city 2017 (13 t/m 16 juni). Het hoofddoel van ons velo-city congres is kennis overdragen vanuit onze positie als nummer 1 fietsland. De provincie heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld.

Economische innovatie agenda
Door de provincie Gelderland is een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een aantal projecten uit het programma Topsectoren en Innovatie Nijmegen in het kader van het programma Topsectoren en Innovatie Gelderland. Het gaat hier om het versterken van de volgende programmasporen: Innovatie, versterken bedrijvigheid, Human Capital, Internationale Profilering en versterken van het vestigingsklimaat door middel van het ontwikkelen en realiseren van een palet van projecten. Het project moet eind 2017 afgerond zijn.

Uitstapprogramma prostituees
Het Rijk heeft een subsidie toegekend voor de periode tot en met december 2017 voor het uitstapprogramma prostituees. De subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van de volgende activiteiten: De ontwikkeling en uitvoering van nieuwe uitstapprogramma's,  het uitbreiden van een bestaand uitstapprogramma en het versterken van de sociale positie van prostituees.

Investeringsregeling binnenstad
Er is een subsidie van de provincie van € 200.000 toegekend als cofinanciering voor de uitvoering van het project Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018.
Met dit project willen we het vestigings- en verblijfsklimaat van de aandachtstraten verbeteren, waarbij ondernemers en eigenaren worden gestimuleerd te investeren in zowel de binnenkant, als de gevel van hun bedrijfspanden.

Groene Hub 3.0
De provincie Gelderland heeft een subsidie toegekend  van € 150.000 ten behoeve van de versterking van circulaire economie in de regio Arnhem Nijmegen. Nijmegen heeft aan de start gestaan van dit regionale project en is al eerder financiële trekker geweest en is nu wederom financieel beheerder van het regionale project.

Parken
Voor de parken Kronenburgerpark, Brakkenstein en Valkhofpark is een rijkssubsidie ontvangen in het kader van de instandhouding cultureel erfgoed. Het project en de subsidiëring loopt tot en met 2020. Afrekening na afloop van de projecten in 2020.