Stadsrekening 2016
PCPortal

Kortlopende schulden

Kasgeldleningen en banksaldi

kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi

 31-12-2016

 31-12-2015

kasgeldleningen

105.000

134.500

banksaldi

187

218

Totaal

105.187

135.718

 

Overzicht schatkistbankieren

Bedragen in miljoenen €

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Gemiddeld saldo per kwartaal

4,4

3,3

2,6

3,0

Af: drempelbedrag

4,2

4,2

4,2

4,2

overschrijding (-/- )  /  ruimte ( + )

-0,2

0,9

1,6

1,2

Alleen in het eerste kwartaal is er een lichte overschrijding geweest door onverwachte ontvangsten.

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

 31-12-2016

31-2-2015

crediteuren

10.319

5.920

Door derden belegde gelden

0

248

rekening-courantverhouding derden

0

500

afdracht loonheffing en sociale lasten

5.598

5.754

reservering vakantiegeld

3.190

Totaal

19.107

12.422

Onder deze post is de vakantiegeldverplichting per einde 2016 opgenomen. Nu het Individueel Keuze Budget is ingevoerd per 1 januari 2017,  moet deze post als eenmalige verplichting worden opgenomen.