Stadsrekening 2016
PCPortal

Langlopende schulden

langlopende schulden

31-12-2015

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2016

rente

obligatieleningen

0

20.000

20.000

onderhandse leningen pensioenfonds en verzekeraar

39.273

26.090

30.061

35.302

onderhandse leningen banken en ov. fin. instellingen

564.762

75.000

103.460

536.302

binnenlandse bedrijven

21.000

21.000

openbare lichamen

98.100

10.000

23.100

85.000

waarborgsommen

188

14

202

Totaal

723.323

131.104

156.621

697.806

Bankzaken met gemeenten vinden overwegend plaats met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), de Nederlandse WaterschapsBank (NWB) en het Rijk. Het Rijk  in verband met het verplichte schatkistbankieren. Naast het sluiten van rechtstreekse leningen bij genoemde instellingen, maken wij ook gebruik van schuldpapier dat via de BNG loopt. In dat geval treedt de BNG op als tussenpersoon van een (obligatie)lening.

De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in totaal € 16,3 miljoen in 2016.

waarborgsommen

31-12-2016

31-12-2015

beheer objecten, GB

68

58

parkeerbadges

43

43

sleutelgeld accommodaties

22

20

vastgoed management panden en woningen

69

67

Totaal

202

188