Stadsrekening 2016
PCPortal

Voorzieningen

Voorziening

31-12-2015

toevoeging

aanwending

vrijval

31-12-2016

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

V002  bezwaar en beroep heffingen

217

143

217

143

V025  Bergerden

12.200

1.328

13.528

V036  pensioenverplichting  wethouders

2.706

963

14

3.655

V040  spaarverlof

185

124

35

26

V091 IBB (ik bouw betaalbaar)

414

50

464

0

V094  Waalfront

20.433

41

5.854

14.619

V095 ziekengeldverplichting Uitzicht

20

20

0

V097 voorziening BWS

187

24

151

60

Subtotaal

36.362

2.550

990

5.889

32.031

Egalisatievoorzieningen

V085 onderhoudsvoorziening Triavium

233

136

128

241

V086 verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

102

26

76

V087 beheerkosten startersleningen

743

83

826

0

V101 onderhoudsvoorziening stadsbrug

811

3.769

347

4.233

Subtotaal

1.889

3.988

1.327

0

4.550

V050 GRP-nieuw

3.660

9.592

8.490

715

4.047

subtotaal

3.660

9.592

8.490

715

4.047

Totaal

41.911

16.130

10.807

6.604

40.628

Voorziening bezwaar en beroep heffingen
Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrond verklaring van het bezwaar of beroep volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.

Voorziening Bergerden
Deze voorziening dient ter afdekking van een tekort van de deelname in de GR Bergerden. Op 16 november 2016 heeft de Raad besloten om de GR Bergerden op te heffen. De consequentie van opheffing van de regeling is dat de gemeenten Lingewaard en Nijmegen een bijdrage dienen te leveren om tot een vereffening te komen van het negatieve financiële resultaat. Hiervoor is een liquidatiebalans opgemaakt.
De Nijmeegse bijdrage is begroot op € 13.528.350,-. Dit bedrag is nu geheel in deze voorziening opgenomen. Feitelijke afrekening  zal naar verwachting in 2018 plaatsvinden.

Pensioenvoorziening wethouders
Deze voorziening betreft een berekende contante waarde van te zijner tijd uit te keren wethouderspensioenen. In een aantal gevallen komen de lasten in de toekomst geheel  voor rekening van de gemeente Nijmegen, in andere gevallen is een verzekeringspolis afgesloten en is de voorziening getroffen voor het meerdere boven de afgesloten polis. Jaarlijks wordt een waardebepaling gedaan voor de benodigde omvang van de voorziening. Voornaamste reden voor ophoging van deze voorziening is een daling van het rentepercentage waarmee gerekend wordt voor bepaling van de benodigde omvang. Hierdoor is het verloop van deze voorziening nogal grillig.

Voorziening spaarverlof
Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel het beschikbaar houden  van financiële middelen om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een ambtenaar spaarverlof opneemt. Dit is een aflopende regeling. Er is alleen nog aanwending van de bestaande voorziening, er worden geen nieuwe aanspraken meer opgebouwd.

Waalfront
Het doel van deze voorziening is afdekking van het aandeel van de gemeente Nijmegen in het tekort van de gebiedsontwikkeling Waalfront. Eind 2016 heeft de directie van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) een Grex 2017 aangeboden aan haar aandeelhouders. Deze grondexploitatie 2017 kent als eindresultaat een tekort van € 25,9  miljoen NCW per januari 2017, en een looptijd tot en met juli 2028. Op grond van gemaakte afspraken wordt Nijmegen voor € 3,3 miljoen belast indien per einde van de looptijd mocht blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo.
Vervolgens draagt Nijmegen 50% bij in het verlies. De benodigde voorziening komt hiermee uit op  € 14,6 miljoen.

Ziekengeldverplichting Uitzicht
Deze voorziening was voor het egaliseren van de uitgaven ziekengeld van (ex-) medewerkers van Uitzicht. Inmiddels is de omvang van de voorziening zodanig teruggelopen dat de voorziening opgeheven is en eventuele verplichtingen afgewikkeld kunnen worden via een verplichtingenbudget bij de MGR.

Voorziening BWS
Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling van het rijk voor betaalbare nieuwbouw. Het beleidskader zijn de afspraken die met de Stadsregio over de besteding van de vrijvallende BWS middelen. De middelen dienen te worden besteed aan doelen in de volkshuisvesting.

Onderhoudsvoorziening Triavium
Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 10 jarig POG onderhoudsschema ingedeeld naar nut en noodzaak.  Dit geeft in enig jaar een dal of een piek in de (groot) onderhoudskosten. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is deze  voorziening opgenomen.

Voorziening toegankelijkheid openbare gebouwen
Deze voorziening is  ingesteld met als doel openbare gebouwen beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder mobiele ouderen.

Voorziening ik bouw betaalbaar en beheerskosten startersleningen
Deze voorzieningen zijn opgeheven en de saldi zijn overgeheveld  naar de bestemmingsreserve startersleningen. In de nota Slotwijziging 2016 is aangegeven dat deze posten het karakter van een reserve hebben en op deze wijze voor het doel beschikbaar blijven.

Onderhoudsvoorziening stadsbrug en omgeving
Het onderhoud aan de stadsbrug is afgekocht. De betalingen per jaar fluctueren. Deze zijn vastgelegd in een betaalschema en laten in enig jaar een dal of een piek zien. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is deze voorziening ingesteld. Inmiddels is ook het onderhoud van het rivierenpark afgekocht. Voor dit onderhoud heeft het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld en dit bedrag is in de voorziening opgenomen, daarnaast betaalt de gemeente jaarlijks een bedrag. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van lasten en vrijval van rijksmiddelen is dit onderhoud ook toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening GRP-nieuw
Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige tariefsopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2016.
Vanaf 2017 is er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan.

voorziening GRP

31-12-2015

Toevoeging en

Bestedingen

 31-12-2016

Restant voorziening investeringen te verrekenen in tarief

1.648

0

412

1.236

Restant voorziening onderhoud te verreken in tarief

1.040

0

260

780

Exploitatieresultaat ( verschil begroot-realisatie) te verrekenen in tarief

565

832

27

1.370

Spaarcomponent ter dekking investeringen en kapitaallasten

0

6.431

6.431

0

voorziening onderhoud

408

2.329

2.076

661

Totaal

3.660

9.592

9.206

4.047