Stadsrekening 2016
PCPortal

Eigen vermogen

Boekwaarde per

31-12-2016

31-12-2015

Algemene reserve

73.379

92.845

Bestemmingsreserve

23.927

11.634

Rekeningresultaat

-11.318

-29.353

Totaal

85.988

75.126

Het resultaat over 2016 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2016

Lasten

796.241

Baten

807.162

Saldo voor aanspreken reserves

-10.921

Reservemutaties:

Storting in de reserves

46.077

Onttrekking uit de reserves

23.838

Per saldo storting in reserves

22.239

Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen

 11.318 N

Reserves

reserves

boekwaarde
 31-12-2015

toevoeging

onttrekking

bestemming resultaat 2015

boekwaarde
 31-12-2016

F022  saldireserve

92.845

33.540

13.894

-39.111

73.379

Subtotaal algemene reserve

92.845

33.540

13894

-39.111

73.379

F004 1%-regeling beeldende kunst

344

213

85

472

F029 reserve onderwijshuisvesting

2.046

44

2.002

F040 reserve ISV

821

450

371

F046 reserve afschrijving

776

450

59

1.167

F047 reserve bereikbaarheidsfonds

526

28

139

415

F051 reserve focus citymarketing

201

25

176

F052 reserve gesubsidieerde arbeid

1.110

786

324

F054 reserve ondernemersfonds

450

450

F057 reserve duurzaamheidsmaatregelen

346

482

531

297

F058 reserve WMO-jeugd

1.374

2.091

2.097

8.358

9.726

F059 reserve onderhoud vastgoed

2.573

5.520

4.659

3.435

F060 reserve POG buitensport

1.067

600

639

1.028

F061 reserve decentralisatie bodemverontreiniging

0

930

930

F062 WMO reserve beschermd wonen

0

800

234

1.400

1.966

F063 reserve startersleningen

0

1.422

254

1.168

Subtotaal  overige bestemmingsreserve

11.634

12.536

10.001

9.758

23.927

Totaal reserves

104.479

46.077

23.896

29.353

97.306

Saldireserve
De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.

1%-regeling beeldende kunst
Voor beeldende kunst worden in bouwkredieten gelden beschikbaar gesteld. Uitvoering van kunstwerken is losgekoppeld van de betreffende bouwplaatsen. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop - de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders - maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig. Om die reden is de reserve 1% beeldende kunst gevormd.

Reserve onderwijshuisvesting
Het doel van de reserve onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld.

Reserve ISV
Het restant ISV gelden is in 2015 op grond van raadsbesluit verhoogd met onder meer de terugontvangen gelden Papengas. Tevens is vastgelegd welke projecten gefinancierd moeten worden uit deze ISV reserve. Na afwikkeling van deze projecten kan de ISV reserve vervallen. Het gaat om de projecten wonen boven winkels, monumentensubsidie, de Bastei en de Valkhofmuur. De  middelen voor de Bastei zijn in 2016 voor een bedrag van € 450.000 toegevoegd aan de reserve afschrijving ter dekking van de kapitaallasten Bastei.

Reserve afschrijving
Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten  op grond van het BBV niet in mindering worden gebracht (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.). Deze bijdragen kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve worden de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd.

Reserve bereikbaarheidsfonds
De reserve is in 2005 ingesteld. Het doel is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve focus citymarketing
De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Tevens heeft ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing 2015-2018 vastgesteld.  Teneinde middelen in te kunnen zetten  voor dit doel is de reserve gevormd.

Reserve afbouw gesubsidieerde arbeid
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. Bij de oprichting van de MGR Rijk van Nijmegen/het Werkbedrijf is besloten om de decentrale uitkering voor Participatie over te dragen aan de MGR Rijk van Nijmegen/ het Werkbedrijf. Uit deze middelen worden door de MGR ook de (restant) kosten die verband houden met de (afbouw van de) gesubsidieerde arbeid betaald. Hiermee kan de reserve gesubsidieerde arbeid bij de Gemeente Nijmegen komen te vervallen. Bij de besluitvorming 2de winstbestemming wordt voorgesteld om  het saldo van deze reserve te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Reserve ondernemersfonds inzake lastenverlaging
Doel is om de middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar te houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.

Reserve duurzaamheid
De gemeenteraad heeft in mei 2013 het Vliegwielprincipe Duurzaamheid vastgesteld. De kern van dat  voorstel is dat met investeren in duurzaamheidsmaatregelen kostenbesparingen (op energie) worden gerealiseerd. Het bedrag van deze besparingen brengen we in mindering op de betreffende (energie)budgetten en storten we, ter dekking van de kapitaallasten van de  gerealiseerde duurzaamheidsinvesteringen in de reserve duurzaamheid.

Reserve WMO-jeugd
Het doel van deze reserve is om eventuele incidentele tekorten binnen het programma Zorg en Welzijn te kunnen opvangen, mede in het licht van de nieuwe WMO- en jeugdtaken. Met deze buffer zorgen we er ook voor dat er geen beroep op de saldireserve gedaan wordt.
Na vaststelling van de jaarrekening 2015 is het resultaat van het programma Zorg en Welzijn in de reserve gestort. De afrekeningen WMO jeugd over 2015 zijn aan de reserve toegevoegd. In de Slotwijziging is besloten om de gelden voor WMO beschermd wonen toch af te zonderen van deze reserve en een bedrag van ruim € 500.000 is naar de reserve WMO beschermd wonen overgeheveld.

Reserve onderhoud vastgoed
Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van panden. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve POG buitensport
Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud buitensport. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd.

Reserve  decentralisatie bodemverontreiniging
Nijmegen ontvangt in de periode 2016 t/m 2020 jaarlijks 1,1 miljoen via het gemeentefonds voor uitvoering bodemtaken. Het verschil tussen deze middelen en de jaarlijkse werkelijke kosten bepaalt de voeding van de reserve: afhankelijk van een voordelig of nadelig rekeningsaldo betreft het een storting in resp. onttrekking aan de reserve.

Reserve WMO beschermd wonen
Uitgangspunt van de gemeente is dat de nieuwe taken zoveel mogelijk worden uitgevoerd met de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. Op grond van het coalitieakkoord 2014-2018 is een reserve  ingesteld waarmee onzekerheden, risico’s en incidentele knelpunten en tekorten kunnen worden opgevangen voor beschermd wonen en vrouwenopvang. Met deze buffer zorgen we er voor dat er geen beroep op de saldireserve gedaan wordt.

Reserve startersleningen
Deze reserve is bedoeld om het risico  voor uitstaande starters- en IBBN-leningen (9 miljoen voor  550 leningen) af te dekken en ter dekking van de beheerskosten en rentelasten . Verkopers leveren een bijdrage en die dient als voeding voor deze reserve. Voorheen bestonden de voorzieningen IBB en voorziening starterslening. Deze posten hadden meer het karakter van een bestemmingsreserve en om die reden is bij de slotwijziging 2016 besloten om deze reserve in te stellen. De saldi van de betreffende voorzieningen zijn in deze reserve gestort.