Stadsrekening 2016
PCPortal

Overlopende activa

OMBD’s

Naam

boekwaarde
31-12-2015

nog te ontvangen

ontvangen

boekwaarde
31-12-2016

O039 medische heroïnebehandeling

31

-5

25

0

O043 isolatiefonds Gelderland

122

-36

86

0

O058 Stadscontract Provincie 2012-2015

-717

1.043

326

0

O067 poort Neerbosch

3.318

50

3.368

0

O069 groene oever

25

24

49

0

O070 dynamisch verkeersmanagement

2.735

240

2.591

384

O071 transitie jeugdzorg prov. Gelderland

10

70

80

O072 VINAC

100

0

0

100

O075 fietsprojecten

3.789

1.102

4.574

317

O076 Aanpak jeugdwerkloosheid 2014-2015

-283

-328

45

O081 transitie jeugdzorg en AWBZ

25

24

49

O082 begeleiding ex-gedetineerden

11

31

37

5

O088 ESF werk is de uitkomst

666

399

327

738

O091 beter benutten vervolg

79

216

295

O093 Competentie ontwikkeling SWT regionaal

-439

514

75

O045/O058/O065/O076/O093 *)

4.128

Eindtotaal

13.600

3.672 

11.055

2.088 

*) De boekwaarde per 31-12-2015 wordt hier vermeld om aansluiting te krijgen met de eindstand van de jaarrekening 2015.

Medische heroïnebehandeling

Dit betreft een eenmalige subsidie van de provincie Gelderland voor het ondersteunen van de verslaafden bij het op een volwaardige wijze gaan deelnemen aan de samenleving. Dit wordt gerealiseerd via dagopvang, werk en huisvesting en het geven van psychische begeleiding en mentale zorg. In december 2015 is de eindverantwoording ingediend bij de provincie en heeft in 2016 geleid tot definitieve afrekening. De subsidie is € 5.565 lager vastgesteld dan was verwacht.

Isolatiefonds Gelderland

Deze bijdrage is bestemd voor het energiezuinig maken van particuliere woningen, via subsidiëring van energiebesparende maatregelen door eigenaren. Past binnen klimaatdoelstellingen Nijmegen en Gelderland. In 2015 is nog een aanvullende subsidie ( robuuste investeringsimpuls) toegekend. De eindverantwoording is in 2016  ingediend. Een deel van de door Nijmegen verstrekte subsidies is als niet subsidiabel beschouwd door de provincie waardoor de subsidie € 36.000 lager uitgevallen is dan verwacht.

Stadscontract

Voor het stadscontract 2012-2015/2017 is een  provinciale subsidies toegekend. Voor vrijwel alle projecten is de subsidie vastgesteld en verrekend.  Alleen het sleutelproject Waalfront eindigt per 31-12-2017. Deze subsidie moet voor 1 oktober 2018  verantwoord zijn. De subsidietoekenning voor dit sleutelproject is € 6 miljoen. De kosten en opbrengsten zijn opgenomen in de planexploitatie Waalfront. Naast deze subsidietoekenning is er ook een reservering van € 5 miljoen voor Waalfront. De toekenning is afhankelijk van het definitief vaststellen van de Grex Waalfront.

Poort Neerbosch

Voor de aanleg van de Snelfietsroute Poort Neerbosch en aansluiting Neerbosschebrug is totaal € 5,3 miljoen beschikbaar gesteld. Inmiddels is deze toekenning afgerekend en is een subsidie van € 5,1 miljoen definitief vastgesteld.

Groene Oever

Bouw van 123 energiezuinige woningen in de Waalsprong, als voorbeeldproject voor klimaatvriendelijke woningbouw. Het project is in 2015 afgerond en de subsidie is afgerekend.

Dynamisch verkeersmanagement

Voor het verbeteren van de doorstroming van verkeer worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Deze OMBD heeft betrekking op het onderdeel dynamisch verkeersmanagement. Voor het project is vanuit verschillende partijen € 3,9 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is € 3,5 miljoen afgerekend met de Stadsregio en is de accountantsverklaring over het laatste deel verzonden naar RWS voor finale afrekening.

Transitie jeugdzorg provincie Gelderland.

Een subsidie van € 400.000 is toegekend voor het faciliteren lokale toegangspoorten, faciliteren gebiedsgerichte expertteams met deskundigheidsbevordering en scholing en ondersteuning van lokale netwerken en jeugdbescherming. Dit project loopt door tot eind 2016.

VINAC

Er is subsidie toegezegd voor bodemsaneringen voor € 5 ton, bevoorschot is € 4 ton en de afrekening is in de SISA verantwoording 2015 meegenomen. Feitelijke afrekening met de provincie  moet nog  plaatsvinden.

Fietsprojecten

De voor diverse fietsprojecten toegekende  subsidies verantwoorden we op deze OMBD. In 2016 zijn beschikkingen ontvangen voor fietspaden Tunnelweg en Graafseweg. Verder moeten er nog eerder toegekende en afgeronde projecten worden afgerekend zoals fietspad Streekpad, Hatertseveldweg, Station Goffert en Griftdijk. Ook het fietspad Rijnwaalpad moet nog worden afgerekend. Hiervoor is wel een toezegging, maar geen formele beschikking ontvangen.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Dit heeft betrekking op de Provinciale subsidie voor het project “Aanpak Jeugdwerkloosheid 2014-2015”. In het kader van het provinciale programma Robuuste Investeringsimpuls (bron NUON middelen) wordt er ook in de jeugdwerkgelegenheid in Nijmegen geïnvesteerd. Er wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld  van € 552.500. Het project is nog niet afgerekend.

Transitie AWBZ en jeugdzorg

Het project omvat het inrichten van een uitvoeringspraktijk AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) en het ontwikkelen van informatievoorziening voor een lokale toegangspoort. Dit project loopt door tot medio 2017.

Begeleiding ex-gedetineerden

De subsidieverlening is gebaseerd op artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies. Doelstelling van de subsidie is om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. De projectperiode loopt tot 1 juli 2017.

ESF werk is de uitkomst

Dit betreft een subsidie voor het project “werk is de uitkomst” wat in 2017 afgerekend moet worden.

Beter benutten vervolg

Voor de uitvoering het programma Beter Benutten Vervolg zijn door het Rijk en Provincie middelen beschikbaar gesteld voor infrastructurele- en gedragsmaatregelen ter verbetering van de verkeerscirculatie. De subsidie wordt bepaald aan de hand van ingediende bestedingsplannen. Voor bestedingsplan 1 wordt € 448.709 beschikbaar gesteld  De  subsidies worden per bestedingsplan achteraf na vaststelling uitbetaald.

Competentie ontwikkeling sociale wijkteams

De Provincie heeft in het kader van het programma Jeugd een eenmalige bijdrage toegekend voor de periode tot juli 2017  voor de ontwikkeling van sociale wijkteams.
De subsidie wordt ingezet voor het creëren van  ruimte voor competentieontwikkeling en innovatie door extra jeugdexpertise in de sociale (wijk)teams in te zetten. Hierdoor kan vanuit ieder team een medewerker met jeugdexpertise deelnemen aan de ontwikkelteams en zijn/haar collega’s coachen, zonder dat dit ten koste gaat van ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen.

Overige nog te ontvangen bedragen / VOORUITBETAALDE KOSTEN

Overige nog te ontvangen bedragen

31-12-2016

Zorgaanbieders
Liquidatie Breed

5.239
1.019

BTW vordering oud

520

dividenduitkering

986

toeristenbelasting

410

vooruitbetaalde huren

710

overigen

4.239

Totaal

13.123

Vergelijkende cijfers 2015 zijn bij deze post niet voorhanden en ook niet zinvol, omdat de inhoud van deze post telkenjare anders van samenstelling is. Het totaalbedrag 2015 was 5,9 miljoen.