Stadsrekening 2016
PCPortal

Kortlopende vorderingen

Boekwaarde per

31-12-2016
(excl. voorziening)

voorziening oninbaarheid

31-12-2016

31-12-2015

vorderingen op openbare lichamen

26.337

26.337

25.816

rekening-courant derden

22.780

22.780

6.500

vorderingen bijstandswet

34.126

15.698

18.428

18.382

Belastingdebiteuren

5.393

523

4.870

3.238

Nog op te leggen belastingaanslagen

3.514

3.514

6.296

vorderingen grondverkopen

4.685

4.685

4.828

Debiteuren

14.984

249

14.735

11.441

overige vorderingen

1.468

1.468

3.268

te vorderen rente

2.172

2.172

2.383

Totaal

115.459

16.470

98.989

82.151

vorderingen op openbare lichamen

31-12-2016

31-12-2015

Belastingdienst ( afrekening BCF en BTW )

17.906

23.619

Belastingdienst BTW 2005/2011

0

1.081

gemeentefonds

0

131

Ministerie SZW; sleepnetregeling

7.618

0

Ministerie SZW; vangnetregeling

735

671

overige vorderingen

78

314

Totaal

26.337

25.816

rekening-courant derden

31-12-2016

31-12-2015

Rijk; schatkistbankieren

17.000

0

planexploitaties Waalfront

5.780

6.500

Totaal

22.780

6.500

vorderingen bijstandswet

boekwaarde

voorziening oninbaarheid/ aansprakelijkheid rijk

balanswaarde
31-12-2016

balanswaarde
31-12-2015

vorderingen WWB

20.907

9.617

11.290

11.515

vorderingen IOAW/IOAZ/BBZ

13.219

6.081

7.138

6.867

Totaal

34.126

15.698

18.428

18.382

belastingdebiteuren       

31-12-2016

31-12-2015

belastingdebiteuren

5.393

3.798

Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid

-523

-560

Nog op te leggen aanslagen

3.514

6.296

Totaal

8.384

9.534

Vorderingen grondverkopen

31-12-2016

31-12-2015

vordering grondverkopen per 1 januari

4.828

6.508

Verkopen

12.293

21.168

gepasseerde akten

-12.436

-22.848

Saldo vorderingen grondverkopen

4.685

4.828

Debiteuren

31-12-2016

31-12-2015

diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.

14.984

11.787

af: voorziening dubieuze debiteuren

-249

-346

Saldo overige vorderingen

14.735

11.441

Bij de waardering van de vorderingen is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten. De ouderdom van de debiteurenpost is op balansdatum:

Debiteurensaldo

TOTAAL

<30 dagen

30-60 dagen

60-90 dagen

> 90 dagen

14.984

3.956

8.802

1.250

976

Overige vorderingen

31-12-2016

31-12-2015

diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed.

1.421

2.235

GEM Waalsprong.

39

956

vorderingen eigen personeel, pc privé, fiets, levensloop en UWV.

8

77

Totaal

1.468

3.268

Vorderingen bijstandswet
De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De waardering op de balans vindt dus plaats tegen een reële waarde. Wij hanteren voor de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren in de jaarrekening 2016 hetzelfde voorzieningspercentage voor bijstandsvorderingen als in 2015, namelijk 46%.
Uit het jaarlijkse proces ter bepaling van het voorzieningspercentage bijstandsdebiteuren blijkt dat het voorzieningspercentage binnen de vooraf vastgesteld bandbreedte en dus ongewijzigd blijft.

Belastingdebiteuren
De belastingdebiteuren hebben betrekking op de debiteuren inzake gemeentelijke heffingen, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening voor vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid in rekening gebracht. De nog op te leggen aanslagen die betrekking hebben op 2016 en eventueel voorgaande jaren worden hier eveneens verantwoord.

Rekening-courant derden
Als onderdeel van de financiering van het Waalfront is in 2015 een rekening-courant overeenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling BV.

Te vorderen rente

De post te vorderen rente bestaat uit transitorische rente van langlopende leningen.