Stadsrekening 2016
PCPortal

Voorraden

Grond en hulpstoffen en gereed product

boekwaarde
31-12-2015

boekwaarde
 1-1-2016

boekwaarde
31-12-2016

Gronden niet in exploitatie

25.732

naar MVA

0

Grond en hulpstoffen

115

115

46

Grondexploitaties

365.527

365.527

340.199

Gereed product

66

66

145

391.440

365.708

340.390

Niet in exploitatie genomen gronden

De niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn m.i.v. 1 januari 2016 opgenomen onder de materiële vaste activa.

Grond- en hulpstoffen en gereed product

Grond en hulpstoffen en gereed product

boekwaarde
 31-12-2015

boekwaarde
31-12-2016

Grond en hulpstoffen

115

46

Gereed product

66

145

181

191

Grondexploitaties

waardering grondexploitaties
Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de bepaling van de boekwaarde van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten, de parameters, zoals  in de Zomernota zijn vastgesteld. Deze parameters zijn bepaald overeenkomstig de notities van de commissie BBV. De effecten uit het VGP zijn in deze balanswaardering opgenomen. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde.

Onzekerheden in de waardering algemeen
In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2016  opgenomen nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo, blijft zeker gezien de economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen, onzeker. Ook is het onzeker of de gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen zullen worden gerealiseerd.

Wijziging uitgifte bedrijventerrein vanaf 2015
Met name de provinciale aanwijzing in 2015 op terrein de Grift  heeft ertoe geleid dat de uitgifte van bedrijventerreinen ingaande 2015,  voorlopig is teruggebracht van 6 ha naar 4,3 ha per jaar.

Onzekerheden in programmering bedrijventerreinen
In 2016/ 2017 is  onderzoek uitgevoerd naar de programmering bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen. Onlangs  is  het rapport Regionale Programmering Werklocaties (RPW) uitgebracht. Gemeenten gaan hun zienswijzen over  dit rapport uitbrengen. In Nijmegen is het inmiddels aan de Raad voorgelegd.
Het vervolg hiervan is dat overleg plaats moet vinden met de Provincie , andere gemeenten en andere belanghebbenden. Dankzij het gegeven dat er heel veel gemeenten bij betrokken zijn, dat de zienswijzen vragen om nadere verduidelijking en praktische uitwerking van het rapport, dat er afspraken gemaakt moeten worden, dat marktontwikkelingen in de loop van het traject ook meespelen, verdere besluitvorming door Raden ook nog aan de orde is, is de conclusie dat er nog  geen enkele zekerheid is over de effecten voor de gemeente Nijmegen. Pas als de afspraken gemaakt zijn en de raden hun beslissing hebben genomen, kan er iets gezegd worden over de waardering. De verwachting is ook dat dit traject geruime tijd zal bestrijken. Aangezien er grote onzekerheden over de uitkomst is, is het ook te onzeker om financiële consequenties te kunnen bepalen. Er zijn dan ook geen financiële gevolgen  inzake bedrijventerreinen opgenomen en de risico’s (ca €  19 miljoen) die we onderkennen bij bedrijventerreinen zijn gehandhaafd en opgenomen in de risico’s in de  paragraaf weerstandsvermogen.

Ressen 2
Er wordt een  uitzondering gemaakt voor  Ressen fase 2  Daar waar het RPW de gehele regio beslaat, is het  op dit moment onze inschatting  dat de realisatie van dit gebied als werklocatie niet haalbaar is. Dit terrein wordt in bestuurlijke overleggen met de provincie ook afzonderlijk besproken en dat maakt dat we voorzichtigheidshalve de verliezen op dit terrein nu wel nemen. Dat betekent  een nadelig resultaat voor de planexploitatie van  € 12,3 miljoen, waarvoor in deze jaarrekening een voorziening is getroffen.  Het risico  voor Ressen fase 2 van  € 8 ,9 miljoen is dan ook niet meer opgenomen in de risico’s zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Grondexploitaties

boekwaarde
31-12-2015

investeringen
2016

opbrengsten
2016

resultaatname
2016

boekwaarde
31-12-2016

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

- /- 1.770

1.787

-34

56

40

bedrijvigheidsprojecten

3.416

709

-758

0

3.367

woningbouwprojecten

823

585

-202

8

1.214

Herstructurering

-/- 5.014

1.696

-264

0

-3.582

Stadscentrum

3.217

852

-433

-532

3.104

Waalsprong

345.412

21.634

-43.159

0

323.887

Maatschappelijk Vastgoed

32.285

4.931

-4.369

-2.103

30.744

Koers West

46.735

3.192

-11.246

38.681

dijkteruglegging

0

17.785

-17.785

0

faciliterend

-550

614

-579

-40

-555

Projecten in ontwikkeling (pio’s)

1.185

3.602

-2.512

-1

2.274

Af: Voorzieningen

-60.210

-18.531

19.765

-58.976

Totaal

365.527

38.856

-61.576

-2.612

340.198

Nog te realiseren lasten

359.413

Nog te realiseren baten

-644.565

Nog te realiseren opbrengsten, niet in boekwaarde grexen opgenomen

-43.516

Nog te realiseren rente voorziening

-17.675

-6.142

Grondexploitaties

boekwaarde
 31-12-2015

boekwaarde 31-12-2016

voorziening
**

nog te realiseren***  rente voorziening

voordelig eindresultaat

Spoorzone/TPG

-1.699

40

-340

Marialaan 2e en 3e fase

-87

Thijmstaat Spoorkuil

17

stedelijke ontwikkelingsprojecten

-1.770

40

-340

Nwe Dukenburgseweg, Compaq

5.958

6.027

-2.956

-1.266

0

Knoop Winkelsteeg

-2.904

-3.096

Microweg, Campusontwikkeling Synton

313

325

-616

Werkzaamheden Bijsterhuizen

54

83

Werkzaamheden Bergerden

-4

28

bedrijvigheidsprojecten

3.416

3.367

-2.956

-1.266

-616

Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh

-143

-110

-14

Prins Hendrikstraat 7

1.332

1.438

0

Heijndaalseweg klooster Brakkenstein

-14

-42

0

Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes

-198

-142

-1

Neerbosscheweg, (Rosa de Lima)

-290

0

Groesbeekseweg/Heijendaalseweg

-64

-73

-29

Groenestraat Smit Draad terrein

-185

-169

0

Ooyse Sluispad

-101

0

Neboklooster, achterterrein

-17

2

woningbouwprojecten

322

904

-44

Willemskwartier Herstructurering

-1.454

0

Hatert vlek 2 Circusterrein

-1.232

-1.283

-65

Tollenstraat + Dobbelmanweg

437

385

-1

Dukenburg Herstructurering

-1.108

-1.077

-538

-22

0

Nachtegaalplein e.o.

-710

-716

-334

Kaaplandstraat

-17

-7

Malvert Maisonettes

-946

-891

Rozenbuurt, Asterstraat e.o.

-125

-380

-8

Kolpingbuurt

142

Herstructurering

-5.156

-3.827

-538

-22

-408

Plein 1944

-109

0

Parkeervoorziening Oude Stad en woningbouw

3.326

3.104

-1.825

-230

0

Stadscentrum

3.217

3.104

-1.825

-230

0

Waalsprong

345.412

323.887

-35.722

-14.298

0

Driehuizen/Kwakkenberg/  Heemraadstraat

2.219

0

Lindenholt Noord

263

134

-144

Zorgwoningen Stadbroekseweg

43

128

-68

-3

Herontwikkeling Winckelsteegh

93

0

Onderwijshuisvesting

29.760

30.481

-17.815

-1.854

0

Maatschappelijk Vastgoed

32.378

30.744

-17.883

-1.857

-144

Mercuriuspark/Nymakwartier

-865

-2.610

-4.589

Waalfront

47.600

41.292

Koers West

46.735

38.681

-4.589

PIO's

1.185

2.274

Don Jon

-50

AF: Voorzieningen

-60.210

-58.976

Totaal

365.527

340.197

58.976

17.673

-6.141