Stadsrekening 2016
PCPortal

Financiële vaste activa

Deelnemingen

Kapitaalverstrekkingen verbonden partijen.
( bedragen in €’s )

%
deelneming

boekwaarde 31-12-2015

vermeer- deringen

verminde- ringen

boekwaarde
31-12-2016

opbrengst
2016

193.479 aandelen NV bank Nederlandse Gemeenten

0,35%

483.698

483.698

272.348

95.553 aandelen DAR

87%

985.497

985.497

2.824.544

Brabantse Poort

10%

34.034

34.034

0

Mariënburg B.V.

100%

18.151

18.151

0

B.V. Land over de Waal

100%

18.151

18.151

Waalfront BV

100%

3.938.000

3.938.000

GEM Waalsprong beheer

100%

27.227

27.227

0

OBW Beheer B.V

50%

45.000

45.000

Indigo B.V.

5%

300.000

300.000

Leisurelands BV

16,9%

1

1

Totaal

5.849.758

1

79.412

5.770.346

3.096.892

De Brabantse Poort en de Marienburg BV zijn in 2016 volledig afgewikkeld en opgeheven.
De deelneming Leisurelands BV is al langer in ons bezit, maar nu met de waarde van € 1 op de balans opgenomen teneinde inzichtelijk te maken dat het wel een deelneming van de gemeente Nijmegen is.

Langlopende leningen

Langlopende leningen

boekwaarde 31-12-2015

boekwaarde
1-1-2016

verstrekt

afgelost

boekwaarde 31-12-2016

rente

Leningen aan woningbouwcorporaties

35.373

35.373

5.402

29.971

894

Leningen aan deelnemingen
Leningen aan overige verbonden partijen

5.625

5.625

383

5.242

266

Overige langlopende leningen

44.122

44.122

4.362

39.760

3.379

Uitzettingen in rijksschatkist> 1 jaar

Uitzettingen  nederlands schuldpapier > 1 jaar

Overige uitzettingen > 1 jaar (beleggingen)

11.333

11.333

2.453

126

13.660

Bijdrage in activa van derden ( per 1-1-2016 naar immateriële vaste activa )

12.528

0

0

Totaal

108.981

96.453

2.453

10.273

88.633

4.539

Leningen aan woningbouwcorporaties       29.971
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat richting de bank. Dit  zijn langlopende leningen die langzaam aflopen.
.
Overige langlopende leningen          39.760
Deze post bestaat met name uit de lening aan de NUON/Alliander. Deze komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van het geld wat aan ons verschuldigd was, is toen omgezet in een lening.