Stadsrekening 2016
PCPortal

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Boek- waarde 31-12-'15
E

Boek-
waarde 31-12-'15
M

Investe-ringen

Desinves-teringen

afschrij-vingen

bijdragen van derden

Boek-
waarde 31-12-'16 E

Boek-waarde 31-12-'16
M

Gronden in erfpacht

620

620

Gronden en terreinen

27.224

6.346

18

27.220

6.332

Bedrijfsgebouwen

199.607

3.438

7.601

781

194.663

Woonruimten

3.506

154

3.352

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

31.517

77.181

6.119

276

5.852

3.202

30.499

74.989

Vervoermiddelen

1.023

313

268

1.067

machines, apparaten, installaties

4.813

-81

157

661

4.295

-68

overige activa

17.020

28

4.937

223

3.477

18.264

21

activa in ontwikkeling
onderhanden werk via VGP

765
-4.637

-185
2.429

3.243
3.700

2.903

3.826
-4.157

-2
2.746

Economisch nut met heffing

Riolering

33.009

6.576

5.658

583

33.344

Subtotaal

314.467

85.718

28.483

3.402

23.688

4.566

312.993

84.018

NIEGG per 1-1-2016:
Verspreid liggende terreinen

159

159

Overige terreinen en panden

25.573

1.304

1.100

23.169

Totaal

340.199

85.718

28.483

4.706

24.789

4.566

336.321

84.018

Materiële vaste activa

Boek-
Waarde
31-12-15

Boek
waarde 1-1-16

Investeringen

Desinvesteringen

afschrijvingen

bijdragen van derden

Boek waarde  31-12-16

In erfpacht uitgegeven gronden

620

620

620

Investeringen economisch nut

280.838

306.570

15.734

3.960

14.727

1.261

302.356

Investeringen economisch nut ( met heffing)

33.009

33.009

6.576

5.658

583

33.343

Investeringen maatschappelijk nut

85.718

85.718

6.174

746

4.404

2.722

84.019

Totaal

400.185

425.917

28.483

4.706

24.789

4.566

420.337

De in omvang grootste investeringen in 2016 betroffen de (vervangings-)investeringen van de riolering, de aanleg van riolering in de Waalsprong, aanleg snelfietsroutes, transferium Noord, de verbouwing van Mariënbeurs tot stadswinkel en aanpassingen stadhuis.
Een belangrijke herrubricering per 1 januari is het overbrengen van de NIEGG naar de MVA. Hierin is opgenomen de aankoop in 2015 van het slachthuis. Het opgenomen bedrag betreft de betaalde aankoopwaarde minus de van de provincie ontvangen bijdragen.  Het slachthuis zal ingebracht worden in de grondexploitatie Waalfront en daar gesloopt worden. Om die reden is er niet afgeschreven op de waarde van het slachthuis. De afgesproken inbrengwaarde is € 21 miljoen en de opgenomen waarde is € 15,9 miljoen. Het risico bestaat dat een deel van het subsidiebedrag van de provincie terugbetaald moet worden. Een eventuele terugbetaling kan gedekt worden uit het verschil tussen inbrengwaarde en opgenomen waarde.