Stadsrekening 2016
PCPortal

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2015

Boekwaarde
1-1-2016

Investeringen

Afschrijvingen

boekwaarde 31-12-2016

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

277

277

148

129

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

12.528

436

12.091

Totaal

277

12.805

0

584

12.220

Op grond van BBV-voorschriften heeft een herrubricering plaatsgevonden ten aanzien van de bijdrage aan activa in eigendom van derden. Voorheen was dit opgenomen onder financiële vaste activa.