Stadsrekening 2016
PCPortal

Incidentele baten en lasten

Bij de incidentele baten en lasten kijken we naar bedragen groter dan € 100.000. Budgetverschillen op activiteiten betreffende structureel bestaand beleid blijven daarbij buiten beschouwing. De primaire insteek voor het signaleren is de verschillenanalyse tussen begroting en werkelijkheid. Daarbij erkennen we dat er ook baten en lasten kunnen zijn die niet tot een afwijking leiden tussen begroting en werkelijkheid, maar wel incidenteel zijn; we doen dit, omdat die baten en lasten niet zullen leiden tot structurele voor- of nadelen in toekomstige jaren. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves houden we hier verder buiten beschouwing.

Voor 2016 geeft dat het volgende beeld.

Bedragen x € 1 miljoen

programma

2016

Incidentele lasten

Referendum

Dienstverlening & burgerzaken

                  0,21

Reorganisatiekosten Breed

Economie & Werk

                  1,20

Huisvesting statushouders

Zorg en Welzijn

                  0,39

Juridische kosten

Grondbeleid

                  0,87

Totaal incidentele lasten

                  2,67

Incidentele baten

Extra winstuitkering DAR

Bestuur en Middelen

                  0,50

Vergoeding Rijk noodopvang Heumensoord

Bestuur en Middelen

                  0,50

Batig liquidatiesaldo GR Breed

Economie & Werk

                  1,00

BTW-middelen re-integratie 2009-2013

Economie & Werk

                  0,50

Sleepnetregeling BUIG

Inkomen & Armoedebestrijding

                  7,60

Inter temporele regeling bijstand statushouders

Inkomen & Armoedebestrijding

                  1,50

Bijdrage Rijkswaterstaat

Openbare Ruimte

                  2,99

Verkoop panden

Sport en Accommodaties

                  0,54

Opgelegde dwangsommen

Stedelijke Ontwikkeling

                  0,10

Tijdelijke regeling Huishoudelijke Hulp toelage

Zorg en Welzijn

                  1,45

Subsidie sociale wijkteams

Zorg en Welzijn

                  0,51

Herzieningen planexploitaties

Grondbeleid

               17,20

Vrijval 'geparkeerde' subsidiegelden

Bestuur en Middelen

                  1,05

Totaal incidentele baten

               35,44

Toelichting bij lasten
In 2016 hebben we € 0,21 miljoen besteed aan het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne.

We hebben de geactiveerde reorganisatiekosten van de voormalige gemeenschappelijke regeling Breed voor een bedrag van € 1,2 miljoen afgeboekt.

Ten behoeve van de instroom van asielzoekers en de taakstelling om statushouders te huisvesten, heeft uw Raad voor de jaren 2016 en 2017 middelen beschikbaar gesteld (product Diversiteit). Het betreft budget voor projectkosten ter hoogte van € 390.000 in 2016.

In het programma Grondbeleid is een overschrijding van €  0,87 miljoen te zien. Dit betreft de kosten van de juridische procedure tegen het slachthuis uit 2016, investeringskosten Vossenlaan en afkoop huur Pijkestraat. Voor wat betreft de kosten Slachthuis is hiervan in de nota Slotwijzigingen 2016 reeds melding gedaan.

Toelichting bij baten
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in december 2016 van de DAR is nog een extra winstuitkering toegekend over 2016 van € 0,5 miljoen.

We hebben in december van het Rijk een vergoeding ontvangen voor de huisvesting van leerlingen voortgezet onderwijs in de noodopvang Heumensoord.

Binnen het product Werk van het programma Economie en Werk is in 2016 sprake van een aantal incidentele baten. Zo is in 2016 een eenmalig voordeel opgetreden van € 1,0 miljoen door verwerking van het batig liquidatiesaldo van de GR Breed. Daarnaast hebben we de nog te ontvangen BTW middelen re-integratie 2009 -2013 van € 0,5 miljoen administratief verwerkt.

Voor het jaar 2016 hebben we bij het programma Inkomen & Armoedebestrijding een incidentele bate van € 7,6 miljoen opgenomen. Deze bate vloeit voort uit de zogenaamde ‘sleepnet regeling’ die voor 2016 geldig is. Uitkeringslasten (met daarop in mindering gebracht de baten als gevolg van opgelegde bijstandsvorderingen)  die liggen boven de € 98 mln. worden op grond van deze regeling volledig door het rijk vergoed.

Ter compensatie van de extra bijstandslasten voor de statushouders heeft het Rijk de zogenaamde ‘inter temporele regeling’ in het leven geroepen. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor een aanvraag ingediend. Wij hebben in 2016 eenmalig een bedrag van ruim € 1,5 miljoen als bate op het product inkomen verantwoord.

In 2016 is van het project ‘Ruimte voor de rivier’ het hoge deel opgeleverd waaronder de Warande en de kade. Het programma Openbare Ruimte heeft daarvoor een bijdrage ontvangen van Rijkswaterstaat (RWS) van € 2,99 miljoen. Deze ontvangst heeft betrekking op de afkoop van een deel van de beheers- en onderhoudskosten voor objecten, monitoring en schade-afhandeling bij de Ruimte voor de Waal waarvan ook De Spiegelwaal deel uitmaakt. Op 18 december 2012 heeft het College besloten tot de afkoop van het onderhoud (registratienummer 12.0022036).
In 2016 zijn de werkzaamheden afgerond. De baten zijn toegevoegd aan de voorziening Stadsbrug en Rivierenpark.

Wegens de verkoop van enkele panden kent 2016 incidentele baten van € 0,54 miljoen. Hiervan
is bij de Nota Slotwijzigingen 2016, voor de transacties die op dat moment bekend waren, € 0,38 miljoen als a-structurele opbrengst verwerkt in de Begroting. De laatste verkooptransactie met een netto resultaat van € 0,14 miljoen is na deze wijziging tot stand gekomen en is daarom niet in de begroting 2016 worden verwerkt.

We hebben een incidenteel voordeel van ongeveer € 0,1 miljoen vanwege opgelegde dwangsommen in 2016.

In het kader van de klassieke Wmo-taken ontvangen we van het rijk incidentele middelen in het kader van de tijdelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage; voor 2016 een bedrag van € 1,45 miljoen.

We hebben van de provincie een incidentele subsidiebijdrage van € 0,51 miljoen ontvangen voor de competentieontwikkeling van sociale wijkteams.

De herzieningen planexploitaties hebben geleid tot een resultaat (winstname/vrijval voorzieningen) van € 17,2 miljoen. Een deel hiervan is het resultaat van de gewijzigde BBV regels en de vaststelling van de GREX 2017 Waalfront.

In 2012 hebben we van de provincie een subsidiebijdrage gekregen voor regionale projecten. In 2016 zijn de subsidies afgerekend, waardoor het subsidiebedrag van € 1 miljoen kan vrijvallen ter dekking van gemaakte kosten.