Stadsrekening 2016
PCPortal

Bijdrage verbonden partij

De vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) op grond van de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) worden uitgevoerd door de verbonden partij Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De ODRN zorgt ervoor dat de programmadoelstellingen worden toegepast bij de uitvoering van de VTH-taken. Daarbij vormen landelijke wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid het toetsingskader.