Stadsrekening 2016
PCPortal

Bijdrage verbonden partij

Waalfront; resultaat verbeterd en risico verkleind.

OBWaalfront (OBW) is een commanditaire vennootschap met een beherend vennoot waarin de gemeente samen met BPD (voorheen Bouwfonds) op 50‐50 basis, participeert. OBW heeft tot taak het stadsdeel Waalfront risicodragend te ontwikkelen en te realiseren door middel van verwerving van gronden en panden, bouw‐ en woonrijp maken, het (doen) realiseren van voorzieningen en de uitgifte van gronden ten behoeve van woningbouw en bijbehorende voorzieningen.
Voortgang gebiedsontwikkeling
Op dit moment zijn 534 etagewoningen in het plangebied Handelskade in aanbouw. In 2016 zijn ca. 280 woningen opgeleverd. In november 2015 is in Koningsdaal in de wijk Batavia gestart met de bouw van blok 6 (50 woningen) en in juni 2016 met de bouw van blok 5 (68 woningen). Blok 7 (45 woningen) is bewoond. De blokken 8 en 9 (62 woningen) zijn medio 2016 in verkoop gegaan. De verwachting is dat in 2018 / 2019 alle woningen zijn verkocht en opgeleverd.
Koningsdaal Noord betreft de blokken 1,2,3 en 4 inclusief ontwikkeling van het Bataviapark. Het gaat hierbij om naar verwachting 237 woningen, waarvan 192 in Koningsdaal noord en 45 in het plangebied Bataviapark. Planvorming is op dit moment vrijwel afgerond en start bouw is voorzien medio 2017.
Het stedenbouwkundige plan zal uw Raad in de eerste maanden van 2017 voor wensen en bedenkingen worden voorgelegd. Deze woningen zullen naar verwachting in 2018 worden gerealiseerd.
In het Dijk /Waalkwartier worden panden gesloopt, terwijl de eerste woningbouw vanaf 2018 wordt verwacht. In de tussenliggende periode zal het beschikbare terrein of de overgebleven opstallen worden verhuurd. De gronden en/of panden zullen daartoe tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen (hier staat de afkorting TAB – Tijdelijk Andere Bestemming bij Waalkwartier voor).

De GREX Waalfront 2017 is inhoudelijk verder een voortzetting van de uitgangspunten en aannames uit de GREX 2015 waarover door uw raad recent wensen en bedenkingen zijn uitgebracht en kent als eindresultaat een tekort van ‐ € 25,9 miljoen NCW per 01‐2017, en een looptijd tot en met 07‐2028.
Een verbetering van het GREX resultaat c.q. een verkleining van het verlies met ca. € 4 miljoen NCW.
De GREX 2017 sluit op ‐ € 25,9 miljoen NCW. Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een gemeentelijke voorziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige voorziening met € 5,9 miljoen hierdoor kan er aan voorziening € 5,9 miljoen vrijvallen.
Dit is meer dan de resultaatverbetering van de GREX 2017 omdat bij de GREX 2015 de hoogte van de voorziening niet is aangepast, in afwachting van het resultaat van de lopende onderhandelingen.
Besloten is (VGP) deze vrijval te betrekken bij de uitkomst van deze onderhandelingen en de uitkomsten van de GREX 2017.