Stadsrekening 2016
PCPortal

belastingverordeningen OZB, Rioolheffing en Reinigingsheffingen 2017
belastingverordeningen Overige heffingen 2017
legesvorderingen
aanpassing reglement prijzen gemeente Nijmegen
actualisering gemeentelijke regelgeving (2e tranche)
besluit tot toelating Gemeenteraadslid P. Sanders
initiatiefvoorstel GroenLinks Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in het Nijmeegse stadhuis
benoeming van wethouder J. Zoetelief in diverse gemeenschappelijke regelingen
tijdelijke ontheffing verhuisplicht wethouders
benoeming van de heer Raghoe (CDA) als lid van de Raadscommissie Grondexploitatie Waalsprong & Waalfront
benoeming plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Nijmegen en voorzitter Agendacommissie, lid Agendacommissie, leden Werkgeverscommissie Griffie
benoeming van mevrouw Kindt en de heer Tangelder tot fractievolgers op voordracht van de fractie PvdA
initiatiefvoorstel VVD CDA GroenLinks en D66 Respijtzorg
nota slotwijzigingen 2016
raadsinitiatiefvoorstel tot benoeming van wethouder
bekrachtiging van geheimhouding integriteitsscan kandidaat-wethouder
stadsbegroting 2017-2020
aanpassing regelement Nijmegenaar van het Jaar
benoeming plaatsvervangende leden Euregioraad Rijn-Waal
overzicht uitvoering aanvaarde raadsmoties tot en met 30 maart 2016
zomernota 2016
vaststellen Stadsrekening 2015
kadernota risicomanagement weerstandsvermogen en financiële kengetallen
Platformnotitie MGR
benoeming dhr. M.C.W. Bakker tot fractievolger op voordracht van de VVD
benoeming dhr. van Maessen tot fractievolger op voordracht D66
benoem. mw De Cort/dhr Wille tot fractievolgers op voordracht GroenLinks
actualisering gemeentelijke regelgeving - 1e tranche
benoeming lid Raadscommissie GREX Waalsprong en Waalfront - Eigenhuijsen
initiatiefvoorstel GN – Onder nood druk wordt alles vloeibaar en bespreekbaar
initiatiefvoorstel Stadspartij DNF - Een eerbetoon op de juiste plaats
benoeming M. Wilke voorzitter Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen
besluit tot toelating Gemeenteraadslid P. van Megen
benoeming fractievolgers De Nijmeegse Fractie
suppletie aanvraag bommenregeling
besluit tot toelating Gemeenteraadslid Y. Wieken
benoeming tot fractievolgers op voordracht van de fracties van D66, VSP, Stadpartij DNF en CDA
benoeming tot fractievolger op voordracht van de fractie VSP