Stadsrekening 2016
PCPortal

Rijk van Nijmegen
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen heeft in haar tweede jaar voortgang geboekt met de module Werkbedrijf en de module voor ICT. Wij beschouwen de MGR ook als een platform waar afstemming over regionale samenwerking bij elkaar komt en waar we regionale samenwerking verder kunnen ontwikkelen. De ambitie om meer regionale samenwerking rondom andere thema's vorm te geven (zoals verwoord in de Platformnotitie) heeft vooralsnog niet geleid tot het toevoegen van nieuwe modules.
Regio Arnhem-Nijmegen
Nijmegen heeft in 2016 de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen binnen het Gemeenschappelijk Orgaan helpen opbouwen na de definitieve opheffing van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het Gemeenschappelijk Orgaan is een platform voor overleg en afstemming tussen de 19 aangesloten gemeenten. Nijmegen nam deel aan het bestuur van het G.O. en aan de 4 portefeuilleoverleggen economie, wonen, duurzaamheid, mobiliteit. De nieuwe samenwerking wordt in de eerste helft van 2017 geëvalueerd.

Sinds maart 2016 is the Economic Board Regio Arnhem Nijmegen operationeel. Deze board bestaat uit vijftien leden die het regionale bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen vertegenwoordigen. 2016 was een opstartjaar, waarbij de organisatie, het netwerk en het strategische plan zijn neergezet. De Triple Helix samenstelling moet gaan zorgen voor slagkracht en projecten rondom de sectoren Food, Health en Energie. Er wordt samengewerkt met de Food alley rondom de kennisas Ede-Wageningen en de WUR.

De gezamenlijke opgaven en ambities van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen zijn in 2015 al vastgelegd in een integrale MIRT agenda waarbij focus is aangebracht met drie programma’s: bruisende binnensteden, campusontwikkeling en smart energy. In 2016 is hard gewerkt aan de vertaalslag van deze opgaven en ambities in een investeringsagenda. De gemeente Nijmegen, Arnhem en de provincie Gelderland hebben eind van het jaar een investeringsagenda vastgesteld waarin plannen staan die de partijen de komende tien jaar willen realiseren. Het doel is om hiermee terug te keren in de top van de economisch best presterende regio’s van Nederland.

Gelrestad
De colleges van de vier grote steden (Arnhem, Ede, Apeldoorn en Nijmegen) en de provincie kwamen ook in 2016 2 maal bij elkaar. Deze lichte samenwerking is vooral gericht op gezamenlijke belangenbehartiging.  Nijmegen werd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in het kader van de Agenda Stad gevraagd trekker te zijn voor een City Deal “Energy, Food, Health”. Hiermee werd de kern genoemd van de triple helix samenwerking in the Economic Board en is Gelrestad aangesloten op het proces Agenda Stad. In 2016 is gewerkt aan het vormgeven van deze city deal waarmee Gelrestad zich landelijk en in Europees verband (Urban Agenda) weet te profileren als koploperregio. Gelrestad is een samenwerking aangegaan met de kennisinstellingen (met name de RUN en de WUR) en met een groot aantal private partijen (waaronder Alliander en NXP). De city deal is eind 2016 afgerond en inmiddels door 20 partijen, inclusief het ministerie EZ, getekend.

De Giro d'Italia 2016 is een ander project dat concrete samenwerking heeft gebracht tussen de steden en de Provincie. In mei kleurde Gelderland 3 dagen roze door het grootschalige fiets evenement. De start van de Giro d'Italia naar Gelderland halen was goed voor de sport, de recreatie en het toerisme en gaf een boost aan de Gelderse economie en profilering.

Euregio Rijn-Waal
Nijmegen is actief in dit netwerk van vijftig gemeenten, drie Nederlandse provincies en enkele Westfaalse regeringsinstanties. In 2016 is binnen de Euregio Rijn Waal door Nijmegen getrokken aan het stand brengen van het zes steden initiatief. De steden Arnhem, Duisburg, Düsseldorf, Ede, Moers en Nijmegen gaan een meerjarige grensoverschrijdende  samenwerking aan op meerdere beleidsvelden (economie, arbeidsmarkt, milieu/klimaat, mobiliteit, migratie). Inmiddels is de samenwerking door de zes burgemeesters in een convenant  bekrachtigd en wordt door expertteams gewerkt aan concretisering.
European Urban Agenda
Nijmegen is in 2016 als enige stad van het G32-stedennetwerk door het ministerie BZK voorgedragen bij de Europese Commissie voor een partnership  in het kader van de European Urban Agenda. Dit is een uitwerking van het gesloten Pact van Amsterdam (zomer 2015). Het partnership Urban Mobility, getrokken door het Duitse Karlsruhe,  bereidt een nieuw Europees programma voor dat vanaf 2020 na de herstructurering van de Europese structuurfondsen in werking zal treden. Nijmegen zal vanaf 2017 haar ervaringen en kennis opgedaan in het partnership beschikbaar maken voor de G32 en de G4. Nijmegen werd gekozen vanwege ons track record als fietsstad en de OV-prestaties in stad en regio.
Netwerk Kennissteden
Nijmegen is al jaren lid van het Netwerk Kennissteden, een samenwerkingsverband van de 12 Nederlandse universiteitssteden, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters.
Vanaf januari 2016 was Nijmegen namens het Netwerk trekker van de City Deal “Kennis Maken”, waarin duurzame samenwerking tussen stad of stedelijke regio met universiteit en hogeschool wordt geregeld om de stad tot rijke leeromgeving en living lab voor studenten te maken. De city deal is eind 2016 afgerond en inmiddels getekend door onder meer de ministeries OCW en BZK. In Nijmegen is de samenwerking met RUN en HAN met een intentieverklaring versterkt, wat moet leiden tot een strategische agenda en een concrete uitwerking van de city deal in de loop van 2017.

Overige stedelijke netwerken
We onderhouden goede relaties met de regio’s Oost-Brabant en Noord-Limburg, onder andere gericht op verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid, vooral per spoor.