Stadsrekening 2016
PCPortal

Aanpak leegstand

In de Agenda voor de Binnenstad is de ambitie uitgesproken om het leegstandspercentage in de binnenstad gelijk of lager te laten zijn aan het leegstandspercentage in vergelijkbare kennissteden. Deze ambitie hebben we in 2016 gehaald. We doen het beter dan onze vergelijkingssteden waarvoor een gemiddelde leegstand van 11,2% geldt. Tegen de verwachting in, is 2016 een positief jaar geworden met een daling van de zuivere leegstand in de binnenstad naar 7,6%. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg de leegstand in januari 8,8%. Toen vervolgens ook nog eens het V&D-pand leeg kwam te staan schoten de cijfers naar 16% leegstand.  

Ontwikkelingen in de leegstand worden door de gemeente Nijmegen op de voet gevolgd. Iedere kwartaal  gaan we de straat op om de leegstaande panden in kaart te brengen en informeren we partijen in de stad over de actuele leegstandssituatie aan de hand van een nieuwsbrief. Bij een rondgang door het stadscentrum valt op dat er veel nieuwe concepten zijn bijgekomen. Het gaat daarbij om nieuwe vormen van retail (woonwinkels), nieuwe (lichte) horeca- concepten, maar ook om mix-functies (horeca-dienstverlening en detailhandel binnen een pand).  Naast dat leegstaande panden meer en meer een invulling vinden in de vorm van nieuwe vaste concepten, zijn er in de binnenstad ook verschillende tijdelijke invullingen. Pop-up winkels maken van een nood een deugd en zorgen voor extra reuring en beleving in de winkelstraat en maken bijzondere ideeën mogelijk.

Het leegstandspercentage in de binnenstad is deels afhankelijk van macro-economische ontwikkeling, maar is ook beïnvloedbaar door lokaal beleid. Eind 2015 zijn we gestart met de uitvoering van de 14 puntenaanpak in Binnenstad van de Toekomst.  Eén van de instrumenten die in 2016 van start is gegaan is de Investeringsregeling voor panden in de binnenstad. Met deze regeling hebben we ondernemers en eigenaren aangezet om te gaan investeren in hun pand, zowel inpandig als aan de gevel.  We hebben ook een begin gemaakt met de transformatieaanpak in de Bloemerstraat en Hertogstraat. Beide straten zijn aangewezen als aandachtsgebied. Er is in beide straten een straatmanager aan de slag gegaan. Er zijn samen met ondernemers en eigenaren gebiedsprofielen opgesteld waarin is bepaald waar we met de straat naar toe willen.  Projecten uit het plan van aanpak  worden opgepakt: investeringen in de openbare ruimte (Bloemerstraat), het aantrekken van nieuwe concepten door gerichte acquisitie, functieverandering stimuleren en het aanzetten tot investeringen in panden, ondernemers stimuleren samen actief het verblijfsklimaat in hun straatte verbeteren.

Aantrekken van meer bezoekers: van place to buy naar place to meet
Het succes van de binnenstad hangt af van een goede bereikbaarheid van het centrum. Tegelijkertijd willen we een prettig verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners.  We hebben in 2016 de raadsmotie ‘Ruimte voor voetgangers, fiets en consument’ opgepakt.  Uitgangspunten, wensen en ideeën van bewoners, ondernemers, eigenaren en bezoekers zijn samen met de Raad in kaart gebracht. Op basis van diverse varianten hebben we mogelijkheden , (economische) effecten en risico’s in kaart gebracht. Maatregelen als het gehele centrum inrichten als 30 km zone lijken op breed draagvlak te berusten. Andere mogelijkheden zoals het tweezijdig fietsen door de ringstraten(fietsstraat), veranderingen in het OV-netwerk (bussen uit de Burchtstraat) en  diverse parkeermaatregelen worden nader onderzocht.

Detailhandel is en blijft de belangrijkste trekker van de binnenstad. Maar ook andere sectoren als horeca, cultuur en evenementen doen het steeds beter. De binnenstad weet zich aan te passen aan veranderingen in de maatschappij en als gemeente willen we dit veranderingsproces zoveel mogelijk ondersteunen.  We willen aantrekkelijke horeca en kijken naar mogelijkheden om ons aanbod te versterken. We hebben een begin gemaakt met de kwaliteitsverbetering van de markt en gaan daar in 2017 mee verder. We investeren in culturele voorzieningen, o.a. de renovatie van de Vereeniging en ontwikkeling van de Bastei.  Dit jaar hebben we met onze podia weer meer bezoekers getrokken naar onze binnenstad. Met ruim  600.000 bezoekers in 2016 hebben de podia 8% weer meer bezoekers getrokken dan in 2015. Daarnaast blijkt dat de bestedingen aan entree, horeca, parkeren, overnachten,  van de bezoekers fors zijn gestegen.
Erfgoed draagt bij een aan goed vestigings-, bezoek- en verblijfsklimaat.  We gaan daarom proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed.  Prioriteit ligt bij het ontwikkelen van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad. We zijn in 2016 gestart met de voorbereidingen voor het restaureren en verbeelden van de burchtmuren in het Valkhofpark. Daarnaast hebben we een gebiedsregisseur voor het Valkhofkwartier aangesteld om alle projecten en ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden. Het verbeteren van de verbinding tussen Valkhof en binnenstad/Burchtstraat loopt mee met het traject van autoluwe binnenstad.
Evenementen zijn een middel bij uitstek voor de transformatie van place to buy naar place to meet. Waar mensen voorheen naar de binnenstad gingen om te winkelen, bezoeken ze nu steeds vaker het centrum om evenementen te bezoeken. Daarbij investeren we in goede voorzieningen op evenementenlocaties. We zorgen dat onze evenementen worden gefaciliteerd met professionele voorzieningen en willen in het kader van duurzaamheid zorgen dat vervuilende apparaten, zoals noodaggregaten, tot het verleden behoren .
2016 was een bijzonder Kroonjaar. Onder de noemer “Wij zijn Nijmegen” hebben we samen met het Huis van de Binnenstad en ondernemers diverse nieuwe activiteiten ontwikkeld om Nijmegenaren meer met elkaar te verbinden en de trots op de stad en de gastvrijheid te ervaren. Te noemen zijn Splash de langste buitenglijbaan in de Lange Hezelstraat, de huldiging van de Nijmeegse Rio gangers op het Kelfkensbos, 100 jaar bibliotheek, de opening van het academisch jaar van de Radbouduniversiteit in de Stevenskerk en de eindejaarsafsluiting Soet& Hertig in de Stevenskerk.
Het bioscoopbezoek zit in de lift. In 2016 is de locatiestudie bioscoop in het centrum van Nijmegen afgerond en de voorkeurslocatie bepaald, te weten de huidige Calypso locatie aan de 2e Walstraat. Hier wordt samen met de vastgoedeigenaar en bioscoopketen Vue plannen ontwikkeld voor een nieuwe centrumbioscoop die de huidige bioscoop op deze locatie en die van Carolus aan het Plein ’44 vervangt.

Versterken van aanbod en ambiance: ontwikkellocaties in het centrum
In 2016 hebben drie ontwikkellocaties in het centrum centraal gestaan: Stationsomgeving, Waalkade en Molenpoortpassage. Er is in 2016 verder gewerkt aan een verbetering van de Stationsomgeving. De opgave van het rijksproject PHS op Nijmegen CS is uitbreiding van het aantal sporen en perrons en het opnieuw inrichten van de transferfunctie en de stationshal. Daarnaast wordt onder gemeentelijke regie met NS en Prorail gewerkt aan de realisatie van een nieuwe entree aan de westzijde en de optimalisering van het stationsgebied aan de oost-of centrumzijde.
Molenpoortpassage en Waalkade zijn aangewezen als aandachtsgebieden in Binnenstad van de Toekomst.  Op de Waalkade zijn vooruitlopend op de definitieve inrichting en uitvoering van het scenario groene Waalkade, verschillende tijdelijke initiatieven gerealiseerd zoals de Zentuin en de kunstroute.
In 2016 is de beheersituatie in de Molenpoortpassage geoptimaliseerd, de openbare ruimtes verbeterd en de herbezetting van het winkelvloeroppervlakte geïntensiveerd. Met deze aanpak is de noodzaak over te gaan tot een fundamentele herziening van het huidige programma en gebruik overbodig geworden.