Stadsrekening 2016
PCPortal

Economische innovatie
Ondernemen in Nijmegen zien we als een gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Op basis van de Economische Innovatieagenda 2020 en in samenwerking met de Economische Raad Nijmegen geven we hier concreet vorm aan. Afgelopen jaar hebben we de volgende resultaten bereikt:

  • De Novio Tech Campus is het afgelopen jaar sterk gegroeid. Er zijn in drie jaar tijd zo’n 45 bedrijven gevestigd.  Het gaat zowel om bedrijven in de Life Sciences en Health- als de Semiconductorssector.  Dat is goed voor zo’n ruim 400  arbeidsplaatsen. Een verdubbeling ten opzichte van 2015.
  • De aanpak voor de Business Generator Health en High Tech is gereed: een samenwerkingsvorm van kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties om het innovatieve bedrijfsleven  beter te faciliteren en ondersteunen. Ook bouwen we de bedrijvigheid in de Semiconductorsector verder uit door samen met de betrokken partijen van de Novio Tech Campus proactief bedrijven te werven.
  • Om het Nijmeegse potentieel aan startups te verzilveren hebben wij een meerjarige aanpak vastgesteld en in uitvoering gebracht. Onder meer is Startup Nijmegen van start gegaan. Inmiddels zijn er 45 startups aan de slag.
  • In het kader van de profilering van Nijmegen als kennisstad brengen we voortdurend de onderscheidende economische kwaliteiten van Nijmegen over het voetlicht. Zo heeft onder andere de tweede editie van het Inscience Wetenschapsfilmfestival plaatsgevonden. Ook is de City Deal Kennis Maken uitgewerkt en inmiddels ondertekend. Met de ondertekening van de City Deal spreken wij als gemeente en de kennisinstellingen de intentie uit om samen met (economische) partners intensiever samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken in stad en regio.

Bedrijvigheid en werkgelegenheid
We zijn er in geslaagd verschillende bedrijven voor de stad aan te trekken, te behouden en te faciliteren in hun groei. Mede dank zij ons accountmanagement en onze acquisitie is het aantal bedrijven en instellingen in Nijmegen met 560 vestigingen toegenomen van 13.620 in 2015 naar ruim 14.180 vestigingen in 2016. Een positieve bijdrage aan de groei van het aantal bedrijfsvestigingen leveren de ZZP-ers. De groep vestigingen met één werkzame persoon is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld tot ruim 9.500. Ten opzichte van 2015 groeide het aantal ZZP-ers/eenmansbedrijven  met 600 bedrijven. We bieden extra ondersteuning aan deze groep ondernemers via ons Ondernemerspunt en het Startupbeleid.

Helaas is er door faillissementen en krimp van bedrijven ook sprake van verlies van arbeidsplaatsen. Na een lichte groei van het aantal arbeidsplaatsen in 2015, is de werkgelegenheid in 2016  gedaald met 920 arbeidsplaatsen (dit is een daling van 0,9 % ten opzichte van 2015).  Het grootste verlies van arbeidsplaatsen doet zich voor in de sectoren Industrie en Openbare Nutsbedrijven.  In de “staart” van de recessie zijn enkele grote bedrijven verdwenen (Hilckman, Innoviopapers, GDF/SUEZ en V&D). Daar staat tegenover dat het aantal banen in de sectoren  logistiek, onderwijs, horeca  en de zakelijke dienstverlening gegroeid is.

Perspectief op werk
Onze aanpak richt zich op alle segmenten van de arbeidsmarkt waar zich krapte of werkloosheid voordoet, met nadrukkelijke aandacht voor de aansluiting van de onderkant van de arbeidsmarkt. Een hogere uitstroom uit de bijstand naar werk is belangrijk. We blijven continu zoeken naar samenwerking met het bedrijfsleven, om de kansen op werk voor onze inwoners met een uitkering te vergroten. We zetten onze instrumenten op grond van de Participatiewet in om matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand te brengen. We voeren dit in regionaal verband uit, via ons Werkbedrijf.

Ondanks deze ambities en de geluiden dat de economie weer aantrekt constateren we dat de arbeidsmarkt in Nijmegen nog steeds relatief ruim is. Er zijn veel werkzoekenden ten opzichte van het aantal beschikbare vacatures en het aantal bijstandsgerechtigden neemt toe. In 2016 constateerden we dat instroom in de bijstand, ondanks de Wajong-jongeren en de statushouders, relatief stabiel is. De uitstroom blijft echter lager dan de instroom, waardoor het bestand groeit. Dit heeft met name te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd, de situatie op de arbeidsmarkt en de samenstelling van onze bijstandspopulatie. In 2016 hebben we ons desondanks volop ingezet om de lokale economie te stimuleren, het aantal beschikbare arbeidsplaatsen te verhogen en re-integratie op een goede manier vorm te geven. Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met het Werkbedrijf. Vanuit het Werkbedrijf is extra prioriteit gegeven aan de nieuwe instroom, jongeren, statushouders en kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een andere specifieke doelgroep betreft de SW-ers. Ten aanzien van de SW geldt dat we ons in 2016 hebben ingezet om zoveel mogelijk SW-ers te plaatsen op reguliere werkplekken en om het ziekteverzuim terug te dringen.

Verstevigen schakels in de overgangen tussen onderwijssoorten en van onderwijs naar werk
We zien dat er nog veel winst te behalen is in de overgangen tussen onderwijssoorten en in de overgang van  onderwijs naar werk. We zetten daarom in op het verstevigen van deze schakels.
Dit hebben we in 2016 op de volgende manier gedaan:

  • Samen met het gehele onderwijsveld benutten we de innovatie agenda ‘Iedereen heeft Talent’ om alle kinderen en jongeren in Nijmegen de mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Afgelopen jaar is er beweging gebracht in het onderwijs en zijn de uitgangspunten uit de agenda vertaald naar een aantal concrete acties en broedplaatsen. Deze acties zorgen voor nieuwe ervaringen, inzichten en verbindingen tussen verschillende (onderwijs)velden, tussen docenten, leerlingen en studenten.
  • We hebben  aan de Radboud Universiteit en de HAN gevraagd om gezamenlijk onderzoek te doen naar schakeljaren (ook wel tussen- of oriëntatiefasen genoemd). Afgevaardigden van het ROC en het Voortgezet Onderwijs fungeren als klankbordgroep. Het onderzoek bekijkt alle overgangen die jongeren maken vanaf voortgezet onderwijs tot werk en brengt in beeld welke kansen er in Nijmegen zijn om de doorlopende talentontwikkeling te verbeteren. Daarbij wordt ook ingezoomd op bestaande projecten, zoals Loopbaan oriëntatie- en begeleiding van VO naar MBO en de Your Start Academy.
  • Om discrepanties op het vlak van vraag naar en aanbod van werk  weg te nemen zijn met werkgevers en onderwijsinstellingen twee pacten gesloten: het Techniekpact en het Zorgpact. Deze pacten vormen de paraplu voor het intensiveren van de samenwerking binnen deze sectoren en het ontwikkelen van concrete projecten.

VSV-aanpak: daling van VSV en een bredere doelgroep
Afgelopen jaren zagen we de VSV-cijfers in onze subregio Rijk van Nijmegen en stad Nijmegen dalen. Op basis van vastgestelde cijfers zijn we in de periode van 2011 tot -2015 als subregio gedaald van 711 (3,1%) vsv-ers naar 367 (1,6%). In onze stad is dit gedaald van 402 (3,2%) vsv-ers naar 226 (2,2%). Uit de voorlopige vsv-cijfers over schooljaar 2015-2016 blijft het percentage vsv voor de subregio op 1,6% (371). In onze stad zien we een daling naar 2,0% (208). Dit zijn mooie resultaten als gevolg van onze VSV-aanpak. We blijven inzetten op een verdere daling van het aantal VSV-ers.

Landelijk zijn er nieuwe kaders vastgesteld rond de VSV-aanpak en is de focus verbreed naar jongeren in een kwetsbare positie (doelgroep Pro en VSO). Ook dienen we meer te doen voor jongeren die al langer geen onderwijs volgen en geen startkwalificatie hebben behaald. Deze nieuwe kaders hebben wij in 2016 samen met het onderwijs vertaald in een nieuw Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten . Het is onze gezamenlijke ambitie om alle jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten in beeld te hebben en een toekomstperspectief te bieden dat hen (terug)leidt naar een passende (vervolg)opleiding, arbeidsplaats, zorg of een combinatie daarvan. Om dit te bereiken hebben we drie ontwikkellijnen benoemd, die we in 2017 verder uitwerken. Het gaat om: 1) de versterking van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; 2) de aansluiting van de interne begeleidingsstructuur op de externe zorgstructuur; en 3) versterking van de RMC-functie. Deze laatste ontwikkellijn is bedoeld om tot een duidelijke functie te komen waar jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar snel en kundig ondersteund worden en waar we snel kunnen schakelen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en jeugdhulpverlening.

Focus 2017  
Het thema ‘Stad die werkt en leert’ begeeft zich op het snijvlak van de programma’s Economie & Werk en Onderwijs. Beide programma’s willen in hun samenwerking in 2017 stappen zetten om het thema – en de hieraan verbonden opgaven – verder te versterken en resultaten te behalen. Daarbij denken we onder andere aan het verbinden van bedrijven in de stad aan de maatschappelijke opgave om de kansen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en  van mensen met een uitkering te vergroten,  het versterken van de RMC-functie, het vormgeven van pro actieve acquisitie en accountmanagement en het concretiseren van de City Deal Kennis Maken.