Stadsrekening 2016
PCPortal

We hebben in 2016 1.300 woningen opgeleverd, dat is meer dan de 1.150 die waren begroot. Het accent ligt daarbij op de 2 grote uitbreidingslocaties, Waalsprong en Waalfront, waar, geholpen door een sterk aantrekkende markt,  weer volop wordt gebouwd. In 2016 zijn in de hoofdlijn de financiële verwachtingen uit de planexploitaties op het terrein van de woningbouw dan ook gehaald ondanks dat 2016 het eerste jaar was zonder verplichte kavelafname in de Waalsprong.  Er zijn ruim 810 kavels uitgegeven in Nijmegen. Dat zijn er bijna 160 meer dan in 2015.
In totaal zijn er 675 sociale huurwoningen opgeleverd, de helft van de totale productie. De productie van middeldure huurwoningen blijft in de huidige marktomstandigheden sterk achter. Wel zijn er 125 dure huurwoningen opgeleverd. Op het terrein van wonen en zorg zijn er 200 woningen toegevoegd, zoals Campanula in Nijmegen Noord, de Horizon en de Vlechting in Dukenburg en Kerk & Klooster in Brakkenstein. Dat is in totaal  minder dan begroot maar wel het dubbele van 2015. Voor starters en jongeren zijn ca. 200 appartementen opgeleverd in de projecten aan de Handelskade en in de Graafsepoort. De nieuwe woonvisie, begin 2016 vastgesteld, benoemt de opgaven en geeft de richting voor het woonbeleid. Op basis van de opgaven in de woonvisie zijn nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Daarmee is een stevig deel van de uitvoering voor de komende jaren vastgelegd. We zijn er samen met de corporaties in geslaagd om de hogere instroom van  vergunninghouders te huisvesten. In totaal hebben we in 2016 466 personen gehuisvest, bij een taakstelling van 420 .