Stadsrekening 2016
PCPortal

Welzijn

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61304   Inclusieve wijknetwerken

8.006

7.919

87

61305   Informele zorg

2.440

2.093

348

61306   Informatie en advies

1.392

1.416

-24

61307   Sociale wijkteams

6.573

6.606

-32

61308   Hulpverlening

422

427

-4

Totaal lasten product

18.835

18.461

374

Financiële baten per product

61084   Mut. res. Welzijn

-916

-916

0

61307   Sociale wijkteams

-421

-390

-32

Totaal baten product

-1.337

-1.306

-32

V=voordeel; N=nadeel

Het product Welzijn sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 354.000. Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
- Begrote subsidies die dit jaar niet volledig zijn ingezet op het deelproduct Inclusieve wijknetwerken. Dit levert een voordeel op van € 87.000.
- Evenals vorig jaar is er sprake van een onderbenutting van het mantelzorgcompliment. Dit levert een voordeel op van € 348.000.