Stadsrekening 2016
PCPortal

Opvang en beschermd wonen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60945   Mut.res.Beschermd wonen en opvang

800

800

0

61217   Bemoeizorg en regie

3.675

3.671

4

61219   Opvang dak- en thuislozen

9.558

9.564

-6

61220   Verslavingsbeleid

1.562

1.599

-37

61309   Noodopvang uitgeprocedeerden

391

406

-15

61310   Beschermd wonen GGZ

41.608

39.450

2.158

61311   Aanpak huiselijk geweld

2.402

2.078

324

61312   PGB beschermd wonen

8.234

9.050

-816

61314   Kwaliteit en uitvoering

1.000

989

11

Totaal lasten product

69.230

67.607

1.622

Financiële baten per product

60945   Mut.res.Beschermd wonen en opvang

-234

-234

0

61217   Bemoeizorg en regie

-160

-160

0

61220   Verslavingsbeleid

-643

-645

2

61313   Eigen bijdragen

-2.800

-2.716

-84

Totaal baten product

-3.837

-3.755

-82

V=voordeel; N=nadeel

Het product Opvang en beschermd wonen sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van  €1.540.000. Ten opzichte van de begroting is de afwijking 2,4%. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

  • op de decentralisatietaak Wmo beschermd wonen is per saldo (L/B) een voordeel gerealiseerd van            € 1.269.000 (2,5 %). Dit voordeel is opgebouwd uit de volgende componenten:

- voordeel van € 2.204.000 op Zorg in Natura;
- nadeel van € 816.000 op de persoonsgebonden budgetten (SVB);
- nadeel van € 84.000 door lagere eigen bijdragen (CAK);
- nadeel van € 36.000 op overige- en uitvoeringskosten

We verwachten dat er 670 intramurale plaatsen beschermd wonen door de verschillende zorgaanbieders zijn afgenomen (1 plaats = 366 zorgdagen). Naast de zorg in Natura hebben 371 cliënten een PGB-budget voor beschermd wonen ontvangen.

Het betreft hier nog een voorlopig resultaat. Er zijn nog enkele zorgaanbieders (ZIN) die hun productie over het jaar 2016 moeten verantwoorden. Daarnaast baseren we de uitgaven van de PGB vooralsnog op de prognosetool van de SVB; budgethouders met een PGB kunnen nog tot en met maart 2017 declaraties indienen van hun budget 2016.

  • Op de centrumfunctie (regionaal) Vrouwenopvang en huiselijk geweld hebben we niet alle (begrote)  Rijksmiddelen hoeven in te zetten; dit leidt tot een voordeel van € 324.000. Dit voordeel dienen we -conform regionale afspraken en het regionale karakter van de Rijksmiddelen- toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wmo beschermd wonen.
  • Op de overige begrote subsidieposten is er een voordeel gerealiseerd van 46.000 (0,3% van het beschikbare subsidiebudget).