Stadsrekening 2016
PCPortal

Diversiteit

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61221   Vluchtelingen en asielzoekers

1.176

1.010

165

61222   Seksuele diversiteit

79

52

27

61223   Participatie allochtonen

1.223

1.216

7

Totaal lasten product

2.478

2.278

199

Financiële baten per product

61221   Vluchtelingen en asielzoekers

-664

-760

96

Totaal baten product

-664

-760

96

V=voordeel; N=nadeel

Het product Diversiteit sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat van € 295.000. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door diverse afwijkingen op de begrote lasten en baten. De belangrijkste afwijkingen lichten we hieronder toe.
Lasten

  • de door de Raad beschikbaar gestelde middelen voor de verhoogde instroom van asielzoekers c.q. de gemeentelijke taakstelling om statushouders te huisvesten zijn niet volledig ingezet. Per saldo levert dit een voordeel op van € 54.000. We hebben de huisvestingstaakstelling voor 2016 (432 statushouders) gerealiseerd met de inzet van minder middelen.
  • de begrote subsidies zijn dit jaar niet volledig ingezet. Dit levert een voordeel op van € 152.000. Het voordeel is met name toe te wijzen aan de 'maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van volwassen statushouders' (deelproduct vluchtelingen en asielzoekers). Per gehuisveste statushouder ontvangen we hiervoor een Rijksbijdrage via het COA. In 2016 is de Rijksbijdrage hoger dan we aan middelen voor de vergunninghouders hebben ingezet; dit levert per saldo een voordeel op van € 110.000 op de begrote subsidiepost.

Baten
Op de begrote baten zien we een afwijking van € 96.000 (voordeel).
We hebben in 2016 een hogere bijdrage van het COA ontvangen voor de 'participatieverklaring en de maatschappelijke begeleiding van volwassen statushouders'. Er zijn meer 'inburgeringsplichtige vergunninghouders' uitgestroomd dan begroot; dit levert een voordeel op van € 59.000. Daarnaast heeft het COA een nabetaling van € 32.000 over het voorgaande boekjaar gedaan.