Stadsrekening 2016
PCPortal

De gezondheid van inwoners is een groot goed. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat het goed met ze gaat, dat ze gezond leven en anticiperen op het ouder worden. De reikwijdte van die verantwoordelijkheid is voor iedereen echter verschillend.  Als mensen zelf verantwoordelijk zijn dan is het belangrijk dat mensen weten wat een gezonde keuze is en dat de omgeving waarin ze leven, wonen, en werken gezond gedrag stimuleert en ondersteunt. Met het gezondheidsbeleid dragen we bij aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Nijmegen.
Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke voorwaarden om te participeren in de samenleving en om zo zelf vorm te geven aan je eigen leven en omgeving. Gezonde burgers kunnen beter en langer participeren op de werkvloer en op allerlei andere manieren een bijdrage leveren aan de maatschappij. Gezonde leerlingen presteren beter op school en gezonde mensen  doen minder een beroep op individuele voorzieningen of zware, dure langdurige zorg.  Zo draagt gezondheid integraal bij aan het behalen van diverse beleidsdoelstellingen en zorgt daarmee voor maatschappelijk rendement.
De focus van het gemeentelijke gezondheidsbeleid 2013-2016 ligt op die gezondheidsthema’s waar de meeste gezondheidswinst te behalen valt en het grootste maatschappelijke effect kan worden gerealiseerd.  Wij richten ons op

  1. Het verminderen van overgewicht / stimuleren van een gezonde leefstijl
  2. Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren
  3. Het versterken van de mentale gezondheid
  4. Het verkleinen van gezondheidsverschillen

Wat doen we

Het jaar 2016 was het laatste jaar van de uitvoering van het gezondheidsbeleid 2013-2016 “Samen gezond verder”. Wij zijn door gegaan met de integrale aanpak op wijk- en schoolniveau en het realiseren van structurele maatregelen om gezondheid te bevorderen. Daarbij is specifieke aandacht geweest voor risicogroepen zoals jeugd, ouderen en chronisch zieken. De wijkgerichte werkzaamheden en activiteiten vanuit het gezondheidsbeleid sluiten aan bij de sociale wijkteams. Verbinding met nieuwe taken in transitie en passend onderwijs zijn een belangrijk onderdeel geweest in 2016.  
De GGD Gelderland-Zuid heeft de wettelijke taken uit gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid zoals infectieziekten, medische milieukunde, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, gezonde school, en gezonde wijk.
Het jaar 2016 heeft ook in het teken gestaan van de volgende beleidsperiode 2017-2020. Samen met partners in de stad is gesproken over het vervolg. Er zijn divers ontwikkelingen in de stad, waarop kan worden ingespeeld in komende jaren. Een gezamenlijke pledge van zorgaanbieders en gemeenten in het kader van het Nationaal Preventie Programma en Special Olympics om meer in te zetten op gezonde leefstijl. Ook Velo City en Green Capital bieden volop mogelijkheden. Zo de samenwerking die wij starten met de Radboudumc.

Realisatie

Realisatie        Doelstelling

Indicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3.1 Percentage volwassen met overgewicht  

36% (2012)

*

-

3.2 Jeugdigen met overgewicht

12,2%

-

-

-

-

3.3 Volwassenen met matig/hoog risico op angst en depressie

6% (2012)

*

-

3.4 Kinderen met matige/slechte psychische gezondheid

9% (2013)

*

-

3.5.1 Volwassen inwoners dat zich gezond voelt (hoge opleiding)

86%

 *

0

0

3.5.2 Volwassen inwoners dat zich gezond voelt (lage opleiding)

54%

*

+

+

* in 2016 is een volwassengezondheidsmonitor gehouden, cijfers zijn op moment opmaken jaarrekening nog niet bekend, Kindermonitor wordt gehouden 2017.
Toelichting indicatoren
In de nota “Samen gezond verder “2013-2016” zijn voor de verschillende prioriteiten indicatoren bepaald op output en op outcome. Voor de begroting beperken wij ons tot indicatoren die een trend laten zien. In de tekstuele toelichting zal bij de verantwoording aangegeven worden welke activiteiten in een jaar ondernomen zijn. Wij kiezen ervoor om door middel van bovenstaande indicatoren de trend van gezondheidsitems te laten zien. Gezondheidsbevordering kost tijd en heeft meerdere jaren nodig om ook effect te laten zien op populatieniveau. Daarom is er ook niet elk jaar een gezondheidsmonitor, maar wordt elke vier jaar een monitor uitgevoerd. We hanteren voorlopig deze indicatoren. Bij de uitwerking van de gezondheidsagenda zal bekeken worden of deze indicatoren nog passen ook bij het hanteren van het brede begrip Positieve Gezondheid.
De volwassen inwoners die zich gezond voelen is een algemene indicator die aangeeft hoe het staat met de gezondheid in Nijmegen. Door onderscheid te maken tussen mensen met een hoge en lage opleiding kan over meerdere jaren worden bepaald hoe het verschil in ervaren van gezondheid tussen beide groepen zich verhoudt.
Voor indicatoren voor bewegen verwijzen wij naar de indicatoren binnen het programma Sport. Ook deze indicatoren verschijnen, zoals wordt toegelicht in de stadsbegroting één maal in de vier jaar. In het beleid zijn de doelstellingen voor een periode van vier jaar beschreven.

De ambities voor 2014 en volgende jaren drukken we uit in:

0  

handhaven op zelfde niveau

-   

lichte afname

--  

sterke daling

+  

lichte stijging

++

sterke stijging