Stadsrekening 2016
PCPortal

Vergunningverlening & handhaving

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60038   Vergunningen

228

216

12

Totaal lasten product

228

216

12

Financiële baten per product

60038   Vergunningen

-144

-163

19

Totaal baten product

-144

-163

19

V=voordeel; N=nadeel

In de nota Slotwijzigingen meldden we al dat de legesopbrengsten in 2016 beduidend hoger waren dan begroot. De begrote opbrengsten zijn toen verhoogd met € 25.000. De werkelijke opbrengsten zijn nog hoger geworden dan we toen verwachtten. Dit is een incidenteel voordeel van € 20.000.