Stadsrekening 2016
PCPortal

 
Burgers hebben behoefte aan een betrouwbare overheid die de regels goed toepast en handhaaft. De mate waarin burgers de gemeente als een betrouwbare instantie beoordelen is van invloed op onveiligheidsgevoelens en leefbaarheid.  Het is daarom van belang gestructureerd te werken aan kwaliteitsverbetering van de vergunningverlening en de handhaving.

De activiteiten binnen deze productgroep dragen bij aan:

  1. Het verminderen van overlast en criminaliteit in probleemgebieden en het beëindigen van stelselmatige overtredingen (bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk) in complexe probleemsituaties.
  2. Het helder vormgeven van verantwoordelijkheden van het gemeentebestuur bij vergunningverlening en handhaving.
  3. Het programmatisch handhaven in duidelijke processen met meetbare doelstellingen.
  4. Het versterken van de samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen en instanties.
  5. De zorg voor een zorgvuldige weging van belangen bij de regulering op de terreinen APV en Bijzondere Wetten (waaronder ook de Wet BIBOB), waarbij we in het bijzonder borgen dat het bevoegde gezag, indien nodig, actief kan sturen.