Stadsrekening 2016
PCPortal

 
De burgemeester is op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.  De inzet van deze productgroep richt zich op de (beleids) advisering aan de burgemeester ten aanzien van zijn bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid. Met het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IV)  willen we de sociale veiligheid in Nijmegen bevorderen door ons te richten op het terugdringen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit en overlast.

De Nijmeegse APV dient continu getoetst te worden om te  beoordelen of bepalingen met betrekking tot openbare orde en veiligheid nog passen bij de problemen van deze tijd.
De versterkte aandacht voor beleid en handhaving bij prostitutie-inrichtingen in de voorgaande jaren heeft vruchten afgeworpen, waardoor de aandacht hiervoor stabiel kan blijven. Er is echter al enige tijd een verschuiving zichtbaar naar de thuiswerk- en escortbranche, waardoor de handhaving op en aandacht voor deze sector blijvend moet worden verscherpt. In afwachting van de inwerkingtreding van de Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche is de Nijmeegse APV aangepast  naar het beschikbare APV model. Inwerkingtreding van de aangepaste APV  betekent een uitvoeringsslag voor de Nijmeegse prostitutievergunningen.

De burgemeester kan bij een dreiging van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod opleggen op grond van de Wet Tijdelijk Huisverbod. In 2016 legde de burgemeester 26 huisverboden op  en in 3 gevallen werd dat huisverbod ook verlengd tot 28 dagen. Tevens is de burgemeester bevoegd tot het geven van een last tot inbewaringstelling (IBS) in geval iemand vanwege een psychiatrische stoornis een gevaar  is voor zichzelf of zijn omgeving. In 2016 gaf de burgemeester in 146  gevallen een last tot IBS af.