Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Ruimtelijke inrichting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61321   Bestemmingsplannen

990

1.018

-28

61322   Informatie en Advies

253

241

12

61323   Gebiedsontwikkeling

335

372

-37

Totaal lasten product

1.579

1.631

-52

Financiële baten per product

61321   Bestemmingsplannen

-243

-289

46

61322   Informatie en Advies

-104

-19

-85

61323   Gebiedsontwikkeling

-62

0

-62

Totaal baten product

-409

-308

-101

V=voordeel; N=nadeel

Per saldo laat het product Ruimtelijke inrichting over 2016 een tekort van € 153.000 zien. Aan de lastenkant wordt dit veroorzaakt door extra proceskosten en hogere kosten voor de implementatie van de Omgevingswet. Aan de batenkant zien we dat de gerealiseerde opbrengsten achter blijven bij de begroting, dit wordt gecompenseerd binnen het product Vergunningverlening bouwen. Daarnaast is er een eenmalig voordeel van € 24.000 vanwege opgelegde dwangsommen in 2016 die de overschrijding op dit product gedeeltelijk compenseert.