Stadsrekening 2016
PCPortal

Wij vinden het van groot belang dat de beperkte ruimte in en rond Nijmegen optimaal benut wordt. Bij toekomstige ruimtelijke (her)ontwikkeling willen we enerzijds recht doen aan kwantitatieve ruimtebehoeften en economische ontwikkelingskansen en anderzijds de ruimtelijke kwaliteit in stad en regio behartigen. Planologen stemmen daartoe de verschillende ruimtelijke plannen op elkaar af; zij signaleren trends en schakelen tussen de (inter)nationale, provinciale, regionale en gemeentelijke schaalniveaus. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan integrale visies voor de ontwikkeling van de stad (wat kan waar wel of niet). Ook dragen zij bij aan ontwikkelingsstrategieën van plannen en werken zij mee aan de programmering van uitvoeringsprojecten. Zij bedrijven waar mogelijk ontwikkelingsplanologie, door het zo creatief mogelijk koppelen van markt-, maatschappij- en landschapsbehoeften. Daarnaast dragen zij bij aan (boven)lokale ruimtelijke beleidskaders.
Op basis van ruimtelijke regelgeving en beleidskaders stellen we bestemmingsplannen op. Deze plannen reguleren het gebruik van de gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken. In een bestemmingsplan kan een feitelijke situatie worden geconserveerd of juist een ontwikkeling naar een gewenst toekomstbeeld worden weergegeven. Een bestemmingsplan is in die zin het eindproduct van integrale beleidsmatige afwegingen, waarbij rekening wordt gehouden met zienswijzen van burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Daar waar de uitkomsten van het ruimtelijke proces voor betrokkenen nadelige consequenties kunnen inhouden, staat de weg van een planschadeclaim open. Deze mogelijkheid wordt regelmatig benut. Hoewel niet elke claim honorering tot gevolg heeft, verdient dit financiële bedrijfsrisico wel onze onverdeelde aandacht.
We zien er op toe dat burgers, bedrijven en de gemeente zelf de ruimte in de stad gebruiken in overeenstemming met de daarvoor bindend vastgestelde bepalingen in de bestemmingsplannen. We doen dat door handhaving van de gebruiksbepalingen in de bestemmingsplannen naar aanleiding van verzoeken om handhaving. Uitgangspunten hierbij zijn rechtszekerheid, veiligheid en gelijkheid in aanpak.
Nijmegen heeft een kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat, dat in belangrijke mate wordt ontleend aan de ligging  aan de Waal, de verschillende specifieke landschapstypen en de rijke historische ontwikkeling. Wij vinden dit van groot belang en willen deze kwaliteiten behouden en verder ontwikkelen.

We doen dit in sterke relatie met het Programma Grondbeleid, samen met marktpartijen, bewoners en gebruikers. We ontwikkelen ruimtelijke kaders voor specifieke locaties en maken of begeleiden stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen en beeldkwaliteitsplannen.  We streven hierbij naar hoge ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling.  We willen een klimaat scheppen dat ruimte biedt voor bijzondere architectuur en hoogwaardige eigentijdse gebouwen. We ontwikkelen beleid t.a.v. beeldkwaliteit, waarbij we ook zoeken naar vermindering van de regelgeving, zonder de beeldkwaliteit daarbij teniet te doen.