Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Aandeel huishoudens met 1 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

34%

31%

Idem onder huishoudens, niet-westers zonder kinderen

62%

59%

idem onder westerse 1 oudergezinnen

55%

54%

Idem met kinderen

73%

64%

Aandeel huishoudens met 5 of meer cliëntrelaties zorg, werk, inkomen, jeugd

5%

4%

Ontwikkeling aantal cliëntrelaties decentralisaties

Waarvan Wmo: Hulpmiddelen

6120

6050

Waarvan Wmo: HH/Begeleiding

10.290

10.400

Waarvan jeugdwet

3680

3460

Aandeel uitvoeringsplannen sociale wijkteams waarbinnen zelfredzaamheid is toegepast

Nog geen nulmeting

in ontwikkeling

Aandeel afgeronde uitvoeringsplannen sociale wijkteams dat dat heeft geleid tot verbetering van de zelfredzaamheid

Nog geen nulmeting

 stijging

in ontwikkeling

Aantal aanmeldingen lokale toegangspoort

Nog geen nulmeting

in ontwikkeling

Aantal huishoudens met integrale aanpak

Nog geen nulmeting

 stijging

in ontwikkeling

Aandeel huishoudens binnen aanpak sociale wijkteams en regieteams waarop tweedelijnszorg van toepassing is

Nog geen nulmeting

in ontwikkeling

Aandeel cliënten Wmo en jeugdhulp dat (zeer) tevreden is met contact SWT

Nog geen nul meting%

64% (Wmo) /  69% (Jeugdhulp)%

Aandeel inwoners dat zich gezond voelt

76%

niet beschikbaar%

Idem onder lager opgeleiden

45-67%

niet beschikbaar%

Percentage inwoners dat voor zichzelf kan zorgen

91%

niet beschikbaar%

Idem onder inwoners van 75 jaar of ouder

65%

niet beschikbaar%

Percentage inwoners dat zich inzet voor anderen (vrijwiligerswerk, mantelzorg, overige hulp, buurtactiviteiten)

52%

niet beschikbaar%

Waardering sociaal klimaat: schaalscore sociale kwaliteit

5,8

niet beschikbaar

Percentage volwassenen met overgewicht

40%

niet beschikbaar%

Percentage jeugdigen met overgewicht

13%

13,5%

Percentage mensen dat zich eenzaam voelt

8%

niet beschikbaar%

Idem onder 75-plussers

43-52%

niet beschikbaar%

Percentage zelfstandig wonende 75-plussers

92,8%

92,8%

Toelichting
Indicatoren 1 tot en met  5: Bron voor deze gegevens vormt het sociaal statistisch bestand (SSB) 2016. De vergelijking met 2015 is slechts ten dele mogelijk omdat in vergelijking met het SSB14 enkele bestanden niet meer beschikbaar waren  voor de analyse. Feit is echter dat er sprake is van een in grote lijnen onveranderd beeld. We zien nog steeds dat een derde deel (31%) van de (zelfstandige) huishoudens in Nijmegen gebruik maakt van een of meer regelingen in het sociaal domein  (zorg, werk, inkomen en jeugd) en dat tweederde in geen van de registraties voorkomt. Daarnaast zien we dat ook nu de huishoudens met 5 of meer cliëntrelaties (4%) een groot aandeel heeft in het totale gebruik (bijna een derde). Naast de huishoudens van niet-westerse afkomst zijn de westerse eenoudergezinnen sterk vertegenwoordigd.

Indicatoren 6 t/m 8: Bron voor deze gegevens vormen de cijfers op basis van de indicaties (backoffice). We zien een redelijk stabiel beeld.

De indicatoren 9 tot en met 13 zijn nog in ontwikkeling. Als bron zou moeten worden gebruikt het gegevensuitwisselingsportaal WIZ. Dit is echter nog in ontwikkeling. Daarnaast denken wij dat,  afhankelijk van de verdere ontwikkeling van dit portaal, meer treffende indicatoren kunnen worden gepresenteerd. Ons voornemen is deze bij de eerstvolgende begroting willen op te nemen. Wel hebben wij alvast een nieuwe indicator (14) opgenomen: de tevredenheidspercentages met het contact SWT van gebruikers maatwerkvoorzieningen Wmo respectievelijk. Jeugd. Deze zullen wij jaarlijks meten in het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp. In  2016 bleek 64% van de cliënten die bij de aanvraag van een voorziening contact had gehad met het sociaal wijkteam over dat contact tevreden of heel tevreden te zijn. Bij de jeugdhulpcliënten was dit 56%, bij de ouders van jeugdhulpcliënten 69%.

Indicatoren  15 t/m 20: Bron voor deze indicatoren vormt de Burgerpeiling. Deze wordt eind 2016 weer gehouden. Zodra deze cijfers beschikbaar zijn zullen wij deze opnemen.

Indicatoren 21 t/m 25: Deze zijn met uitzondering van indicator 22 (percentage jeugdigen met overgewicht) en 25 (percentage zelfstandig wonende 75-plussers) nog niet beschikbaar. Bron vormen de diverse gezondheidsonderzoeken die door de GGD worden gehouden. Zodra de cijfers beschikbaar zijn zullen wij deze opnemen.