Stadsrekening 2016
PCPortal

Transformatie kost tijd
Transformatie in het domein zorg en welzijn is een meerjarig en complex proces met vele actoren. Zo'n proces is niet in en paar jaar afgerond, maar vraagt om een lange termijn visie en inzet van alle betrokkenen. In de pioniersfase die achter ons ligt is veel ontwikkeld. Veel daarvan willen we behouden. We zien echter ook steeds beter wat er nog verbeterd en doorontwikkeld kan worden. Het versterken van de wijknetwerken is hierin bijvoorbeeld een volgende stap. Om de transformatie nog beter te kunnen vormgeven is daarnaast meer zicht nodig op aantallen en cijfers. Monitoring van prestatieafspraken wordt steeds belangrijker. Voor beschermd wonen geldt dat de instellingen moeten kunnen transformeren en hun bedrijfsvoering daarop aanpassen. De veranderingen die nodig zijn om meer dan voorheen te werken aan herstel en sociale inclusie kosten tijd. De instellingen kunnen dat ook niet alleen:  er is goede samenwerking nodig tussen gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties.

Gebiedsgerichte samenwerking en kanteling
Ook in 2016 is de gebiedsgerichte samenwerking tussen sociaal wijkteams en organisaties voor ambulante Jeugdhulp, Wmo-begeleiding en -dagbesteding versterkt, maar een stevigere en minder vrijblijvende samenwerking vraagt om meer uitvoeringsregie op wijkniveau en het inperken van het aantal aanbieders. Dit zijn belangrijke inzichten voor de herziening van de inkoop en het contractmanagement vanaf 2018 die we in 2017 voorbereiden op basis van de ervaringen in 2015 en 2016.
Daarnaast zien we ook bij Wmo-begeleiding dat de kanteling tijd kost en dat er sterke variatie is in de mate van kanteling per zorgaanbieder. Om meer regie te kunnen voeren op gebiedsniveau en om meer grip te krijgen op kwaliteit, op de kanteling en op de kosten, willen we vanaf 2018 het aantal aanbieders verminderen.

Van stadsregiotaxi naar start Avan
1 september is de Stadsregiotaxi overgegaan naar Avan: het aanvullend openbaar vervoer in de regio Arnhem Nijmegen. Het wordt door de 19 betrokken gemeenten georganiseerd in een nieuwe organisatievorm: BVO DRAN. Avan verzorgt vervoer voor mensen die niet zelfstandig met het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Dit geldt voor mensen met een Wmo-vervoersvoorziening voor sociaal recreatief vervoer. Avan doet daarnaast dienst als openbaar vervoer op afroep naar plaatsen die geen eigen busverbinding (meer) hebben. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Gelderland. Op termijn kunnen hier ook andere doelgroepen aan toe worden gevoegd. Voor enkele gemeenten voert Avan ook het leerlingenvervoer uit, in Nijmegen is dat (nog) niet het geval. Ons uitgangspunt bij een eventuele toevoeging van het leerlingenvervoer is dat we geen concessies willen doen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. 

Ondanks dat de uitgebreide evaluatie nog niet is afgerond kunnen we toch al enkele lessen trekken uit de aanbesteding en de eerste fase van Avan. Avan is het eerste vervoerssysteem in Nederland dat op grote schaal vervoer bundelt. Wat we van dit proces, uniek voor Nederland,  hebben geleerd is het belang van het nemen van tijd. Hoge tijdsdruk kan ten koste gaan van kwaliteit van het eindproduct. Het is daarom ook van belang om een grote operatie stapsgewijs te doorlopen en niet alle veranderingen in één keer door te willen voeren.

Maatschappelijke businesscases leveren aangrijpingspunten op
Uit de maatschappelijke businesscases leren we dat er verschillende aangrijpingspunten zijn om meer maatschappelijke impact te realiseren. Sleutelbegrippen daarbij zijn participatie, tijdig ingrijpen bij beginnende problemen en zo veel mogelijk thuis behandelen  ook bij ernstige en complexe problemen. We krijgen ook meer inzicht in de samenhang tussen verschillende zorgdomeinen.  Innovaties  in het zorgdomein hebben effecten in onderwijs, werk en inkomen. Het gaat daarbij niet alleen om maatschappelijke resultaten maar ook om verschuivingen in het zorggebruik tussen bijvoorbeeld WMO, jeugdhulp en zorgverzekeringswet.  De randvoorwaarden om maatschappelijke problemen integraal aan te pakken realiseren we door  ontschotting tussen verschillende financierings- en sturingsmodellen.  

Investeren in processturing door gemeente loont
Gemeentelijke processturing op samenwerking in de jeugdketen levert veel winst op. Door als gemeente partijen bij elkaar om tafel te zetten en met elkaar de transformatiedoelstellingen te delen komen we tot gedragen gemeenschappelijk resultaten. Dat hebben we gezien in het offerte traject jeugd en opvoeden, waar we met de W2 partijen, GGD/JGZ en de gemeente tot nieuwe afspraken zijn gekomen. Ook in het bestuurlijk aanbestedingstraject voor residentiële zorg zijn dankzij inzet van de gemeente in gezamenlijkheid afspraken gemaakt over de transformatie van de residentiele zorg. We verwachten dat daarmee de druk op deze zorgvorm zal afnemen.