Stadsrekening 2016
PCPortal

Woningproductie op stoom met 1.300 woningen

In 2016 hebben we verder gewerkt aan het realiseren van de woningproductie. Een belangrijk punt, want alleen op deze wijze doen we iets aan een belangrijkste opgave in het woonbeleid: het inlopen van het woningtekort. We hebben gezorgd voor meer planologische capaciteit, en geholpen door een aantrekkende economie is de productie in 2016 gestegen tot 1.300 woningen. Dat is beduidend hoger dan de 1.150 die voor 2016 waren begroot. De meeste woningen worden gebouwd in de twee grootste uitleglocaties: Waalfront, 250 woningen, en Waalsprong met 550 woningen. Van de totale productie zit 50 % in het sociale segment.
Daarmee is een 2016 een stevige bijdrage geleverd aan de woningproductie. Deze lijn willen we vasthouden.

Woonvisie vastgesteld

Begin 2016 heeft de raad na een lang traject van overleg met de stad en vele partners de woonvisie "Samen werken aan goed wonen" vastgesteld. Daarmee beschikken we over een actuele woonvisie waarin de belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn aangeven. Daarnaast bevat de woonvisie een uitvoeringskader met concrete uitvoeringspunten. Een actueel woonbeleid is belangrijk,  omdat het doelen benoemd, richting geeft en een kader biedt voor het maken van  prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Dat zijn belangrijke partijen bij de invulling van een flink deel van de opgaven: betaalbaarheid van het wonen incl. nieuwbouw, verduurzaming van de woningvoorraad , investeren in wonen met zorg en het huisvesten van doelgroepen.

Prestatieafspraken in 2016 getekend

Eind 2016 zijn met 7 woningcorporaties en 6 huurdersorganisaties nieuwe prestatieafspraken getekend. De groenste prestatieafspraken van Nederland, waarvoor we de Stookjerijktrofee kregen. Daarmee is een flink  deel van de opgaven uit de woonvisie verzekerd van uitvoering in de komende jaren. En voor de eerste keer in de geschiedenis tripartite: huurdersorganisaties zaten aan tafel en hebben de afspraken ook ondertekend. Het markeert daarmee ook een nieuwe jaarlijkse cyclus in de samenwerking met deze partijen, gevolg van de invoering van de nieuwe Woningwet. Jaarlijks wordt gemonitord en worden de prestatieafspraken geactualiseerd. Hiermee wordt continu en heel concreet invulling gegeven aan samen werken aan de stad.

Startersleningen blijven in trek, stabiel beeld over de jaren

Met startersleningen stimuleren we al een groot aantal jaren koopstarters bij de aankoop van hun eerste huis. In 2016 zijn 80 leningen verstrekt.  De effecten van een lage hypotheekrente aan de ene kant en  aanscherping van hypotheekvoorwaarden levert voor de startersleningen een stabiel beeld op vergeleken met eerdere jaren. Wel is het gemiddelde bedrag per lening licht gedaald van 29.000 naar 27.000 euro. Door een wijziging van de regels voor hypotheekverstrekking waarbij aflossing verplicht is, is de starterslening in 2016 in technische zin gewijzigd. Voor starters heeft dit amper financiële gevolgen.

Projecten wonen met zorg komen uit de pijplijn

In 2016 zijn er 200 woningen met zorg opgeleverd. Een mooi aantal, maar minder dan de 350 in de begroting. We zijn wat te optimistisch geweest over het tempo. Deze projecten kennen een relatief lange ontwikkeltijd vanwege veel overleg en onderhandeling met bouwers en zorgpartijen om de zaak rond te krijgen.
De actualisatie van het  planningskader voor wonen en zorg voor ouderen loopt.  Vraag en aanbod wordt momenteel in beeld gebracht. Daarover is verder overleg gepleegd met de woningcorporaties en met de grote zorgaanbieders. Dit wordt in 2017 afgerond. Voor ouderen betekent dit dat er goede prognoses per woonservicegebied gemaakt kunnen worden. Ook voor andere kwetsbare doelgroepen wordt het planningskader herijkt. De hoge taakstelling van 420 te huisvesten asielzoekers met een status hebben we met 466 gehuisveste personen ruimschoots gehaald.  Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen we naar het programma Zorg en Welzijn.

Nieuw kamerverhuurbeleid nog niet afgerond

Een voorstel voor een nieuw, aangescherpt kamerverhuurbeleid, ter uitvoering van het Coalitieakkoord, is in gewijzigde vorm vastgesteld. Hierdoor is aanvullende besluitvorming nodig. We hopen nu in de loop van 2017 tot implementatie van een uitvoerbaar beleid over te kunnen gaan.