Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,4

€ 2,0

€ 0,1

€ 3,2

Totaal

€ 0,4

€ 5,2

Wijkontwikkeling

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Speelvoorzieningen

1.931

1.962

-31

Wijkaanpak

3.115

3.197

-82

Totaal lasten programma

5.046

5.159

-113

Financiële baten per programma

Speelvoorzieningen

-364

-376

12

Wijkaanpak

0

-71

71

Totaal baten programma

-364

-446

83

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

1,6

1,6

€ 0,0

3,1

3,1

€ 0,0

Totaal

4,7

4,7

€ 0,0

Aan het programma Wijkontwikkeling geven we per saldo € 4,7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het product wijkaanpak, waar de stadsdeelbudgetten staan die we samen met bewoners en bewonersorganisaties inzetten voor de leefbaarheid van de wijken.

Ten opzichte van de begroting is er € 30.000,- (0,6%) meer uitgegeven. Bij speelvoorzieningen heeft het exploitatietekort 2015 van € 66.000,- van de stichting Driestroom tot een nadeel voor de gemeente Nijmegen geleid van € 22.000,-, (conform contractuele afspraken). Voor 2016 en verder (op dit moment wordt een nieuw contract opgesteld) zal een eventueel exploitatietekort niet meer op gemeente Nijmegen verhaald kunnen worden. Met betrekking tot de wijkaanpak heeft de dynamiek van bewonersparticipatie (o.a. meer initiatieven, traject toekomstige verkenning Neerbosch-Oost, viering 50 jaar Dukenburg) geleid tot een zeer lichte overschrijding van de wijkbudgetten.