Stadsrekening 2016
PCPortal

Het bepalen van onze positie ten aanzien van nieuwe (bewoners)initiatieven op het vlak van zorg en welzijn is maatwerk:  het vinden van een grens tussen het ondersteunen van een sympathiek maatschappelijk initiatief en ondernemerssteun en het vinden van een balans tussen een nieuw initiatief en reeds bestaand (en gefinancierd) zorg- en welzijnsaanbod in de wijken. Het opstellen van een alomvattend voorzieningenplan voor alle maatschappelijke voorzieningen in de stad, uitgaande van een basisniveau, bleek een te complexe opgave. De voorzieningenstructuur passend maken is maatwerk, verschillend voor wijken en doelgroepen. Het opstellen van een interne handleiding met ingrediënten om tot passende keuzes te kunnen komen bleek wel haalbaar. Er is meer duidelijk nodig rondom de tijdelijkheid van projecten. Er ontstaat (te) vaak druk om tijdelijk opgezette projecten (denk aan historisch tuin Lent) toch voor te zetten en de bal ligt dan vaak bij de gemeente. De positieve energie die van alle bewonersinitiatieven uitgaat, laat zien dat Nijmegen een sociale stad is. Dat neemt niet weg dat blijvende professionele aandacht voor problemen achter de voordeur nodig is. De Regieteams vervullen daarin een spilfunctie. Het inregelen  van de zogenoemde uitvoeringsregie voor de W2-partijen blijkt een opgave waarbij de gemeente samen met de W2 nauw moet optrekken. Wijkraden en wijkplatforms zijn waardevolle partners in de wijkaanpak en wijkcommunicatie, maar de representatieve positie van dergelijke forums moet altijd goed in ogenschouw worden genomen.