Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 0,3

€ 16,0

Veiligheid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Openbare orde & Veiligheid

3.656

3.624

32

Organisatie van de rampenbestrijding

12.257

12.191

66

Vergunningverlening & handhaving

228

216

12

Totaal lasten programma

16.141

16.031

111

Financiële baten per programma

Openbare orde & Veiligheid

-23

-68

45

Organisatie van de rampenbestrijding

-19

-32

13

Vergunningverlening & handhaving

-144

-163

19

Totaal baten programma

-186

-263

77

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal

16,0

15,8

€ 0,2

Aan het programma Veiligheid gaven we per saldo € 15,8 miljoen uit. Het grootste deel hiervan ging naar Organisatie van de rampenbestrijding.

We hebben € 0,2 miljoen (1%) minder uitgegeven dan begroot. Dit voordeel komt door de volgende oorzaken.

Een ontvangen subsidie van € 30.000 voor de bestrijding van woninginbraken was niet begroot in 2016; dit is een incidenteel voordeel.

We hebben slechts de helft van het budget voor het project Bluswatervoorzieningen uitgegeven; dit is een incidenteel voordeel in 2016 van € 50.000.

In de nota Slotwijzigingen meldden we al dat de legesopbrengsten in 2016 beduidend hoger waren dan begroot. De begrote opbrengsten zijn toen verhoogd met € 25.000. De werkelijke opbrengsten zijn nog hoger geworden dan we toen verwachtten. Dit is een incidenteel voordeel van € 20.000.

Het budget voor Intelligence-projecten is niet geheel uitgegeven; dit kwam doordat de in dienst genomen criminoloog later is begonnen dan verwacht en doordat we de post Onvoorzien niet nodig hebben gehad. Dit is een incidenteel voordeel van € 70.000.