Stadsrekening 2016
PCPortal

Veiligheidshuis

Op het sociale veiligheidsdomein staat de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en ernstige overlast centraal. Dat vraagt intensieve samenwerking tussen gemeente, strafrechtpartners, zorg‐ en hulpverleners en soms ook de burger. In het Veiligheidshuis hebben we die samenwerking succesvol opgebouwd en bevinden we ons in een positie waarin we dicht op alle relevante informatie zitten en snel kunnen bijsturen. Het Veiligheidshuis is dan ook de kern van ons sociale veiligheidsbeleid.

Integraal toezicht op straat

Het is van groot belang dat politie en toezichthouders zichtbaar in de wijken aanwezig zijn, integraal samenwerken, daarbij het contact zoeken met wijkbewoners en netwerkpartners en investeren in communicatie en onderling vertrouwen. Vroegsignalering en preventie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Vanaf 2017 zijn in de begroting van het programma Veiligheid structureel middelen beschikbaar om die samenwerking onder gemeentelijke procesregie nog steviger te organiseren. Dat doen we door in de eerste helft van 2017  Veiliger Wijkteams in de nieuwe opzet in alle stadsdelen te operationaliseren.

Intelligence

Voor de versterking van de informatiepositie bij de aanpak van veiligheidscasuïstiek, zowel achter de voordeur als op straat, zijn we na een pilot woninginbraken in 2015 in 2016 gestart met een eigen Intelligence-aanpak. Er is een fenomeenanalyse uitgevoerd naar verwarde personen en vanaf 2017 zullen dashboards zijn ingericht op de belangrijkste veiligheidsthema’s. We verwachten hiermee gerichter en slimmer te kunnen interveniëren op veiligheidscasuïstiek. En tevens verwachten we zo ook de bewoners sterker te kunnen betrekken bij het werk van politie en toezicht in de wijken.

Radicalisering

In 2016 hebben we met succes een beroep gedaan op de Rijksmiddelen ter versterking van de veiligheidsketen bij de aanpak tegen jihadisme. Die middelen zijn ingezet op 3 pijlers:
1. De versterking van de signalering en de deskundigheidsbevordering.
2. De versterking van de moslimgemeenschap.
3. De versterking van het casusoverleg radicalisering in het Veiligheidshuis.

Fysieke veiligheid

Op het fysieke veiligheidsdomein zijn we de uitdaging aangegaan om meer te handelen vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn daarvan de ankers. Een belangrijk resultaat van dit proces is ons nieuwe Plan van Aanpak Fysieke Veiligheid 2016-2018.