Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 5,7

€ 6,0

Stedelijke ontwikkeling

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Ruimtelijke inrichting

1.579

1.631

-52

Vergunningverlening bouwen

4.673

4.372

302

Totaal lasten programma

6.252

6.002

249

Financiële baten per programma

Ruimtelijke inrichting

-409

-308

-101

Vergunningverlening bouwen

-4.497

-5.346

849

Totaal baten programma

-4.906

-5.654

748

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal

1,3

0,3

€ 1,0

Aan het programma Stedelijke ontwikkeling geven we per saldo € 0,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het product Ruimtelijke inrichting. Dit betreft werkzaamheden voor (actualisatie) bestemmingsplannen, beleid en de implementatie van de Omgevingswet.

Ten opzichte van de begroting is er € 1 miljoen (20%) minder uitgegeven. Dit voordeel komt door eenmalige baten dwangsommen (€ 100.000), hogere bouwleges (€ 780.000) en een lagere betaalde bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN, € 370.000). Daarnaast hebben we meer geld uitgegeven aan proceskosten (€ 50.000), implementatie Omgevingswet (€ 50.000) en adviesuren voor bouwaanvragen (€ 70.000, hangt samen met hogere bouwleges). Hieronder lichten we het voordeel op de bouwleges en de bijdrage aan de ODRN nader toe.
Bouwleges
In  de Zomernota hebben we op bouwleges een nadeel van € 880.000 gemeld, omdat de taakstelling van € 1,1 miljoen (gerelateerd aan de bouwleges) niet haalbaar was. De berekening van het nadeel was gebaseerd op de realisatiecijfers 2015 en de (bijgestelde) begroting 2016. Daarna hebben we bij de Slotwijzigingen  gemeld dat we een toename van de grote bouwaanvragen zagen die het gemelde nadeel bij de Zomernota (deels) teniet zou kunnen doen. Dit is inderdaad grotendeels gebeurd: hogere bouwleges hebben € 780.000 opgeleverd, waarmee het eerder genomen nadeel van € 880.000 in 2016 grotendeels is gecompenseerd.  Doordat de grotere bouwaanvragen het meeste opbrengen (leges zijn gerelateerd aan de bouwsom), is het resultaat  op de bouwlegesinkomsten in grote mate afhankelijk van een relatief klein aantal bouwaanvragen. Deze  inkomsten zijn dan ook lastig vooraf in te schatten. We onderzoeken het meerjarige effect; eventuele structurele effecten nemen we mee in de Zomernota 2017.

Bijdrage ODRN
Bij de Zomernota en bij de nota Slotwijzigingen hebben we gewezen op het onzekere financiële effect van de overgang naar productfinanciering bij de ODRN. De bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de dienstverlening van de ODRN in 2016  valt  voor het programma Stedelijke Ontwikkeling € 370.000 lager uit dan de begroting. Dit voordeel is onder voorbehoud van formele besluitvorming door het bestuur van de ODRN over de jaarrekening van de ODRN. Wat dat voor gevolgen heeft voor de gemeente Nijmegen verwachten we mee te kunnen nemen in de Zomernota 2017.