Stadsrekening 2016
PCPortal

Vanuit onze benadering van ruimte geven aan de samenleving kiezen we voor het mogelijk maken van tijdelijke initiatieven (TAG). We hebben hiervoor eind 2015 beleid vastgesteld. Daarbij laten we onze partners in de stad, of het nu gaat om burgers, bedrijven of instellingen, in hun rol van eindverantwoordelijke voor de zaken waar zij mee bezig zijn. Anderzijds blijft het nodig om voldoende aandacht te houden voor het inspecteren en handhaven om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dit dilemma vraagt blijvend onze aandacht.

Onze eerste ervaringen met de nieuwe Omgevingswet laten zien dat we nog veel stappen kunnen zetten waar het gaat om integrale beleidsontwikkeling, duidelijke kaders formuleren die ruimte bieden, en risicogericht handhaven en toetsen. Ook een goede digitale informatievoorziening aan initiatiefnemers in de stad is belangrijk om op te pakken, zodat men in een vroeg stadium weet waar hij aan toe is.

Met de ODRN zijn we samen met de regio in 2016 gestart met een zakelijker opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie door de invoering van productfinanciering. Dit vraagt van de opdrachtgevers dat zij vooraf duidelijk zijn in de formulering van wat zij van de omgevingsdienst verwachten en wat daarbij belangrijk is. Voor de omgevingsdienst betekent het een omslag naar sturen op resultaten, een tijdig werkplan als neerslag van de opdracht en een kunnen inspelen op wijzigingen in de samenleving (bijvoorbeeld de aantrekkende bouw, wens tot risicogestuurd handhaven, de kanteling die de Omgevingswet van de omgevingsdienst vraagt). Ook in dit ontwikkelproces lopen we tegen leerpunten aan en werken we voortdurend aan verbeteringen.