Stadsrekening 2016
PCPortal

Belangrijkste resultaten


Bestuursakkoord en investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen vastgesteld

Eind 2016 is in de colleges van Arnhem, Nijmegen en de provincie het regionaal bestuursakkoord en de bijbehorende investeringsagenda vastgesteld. In het bestuursakkoord ligt de focus op drie iconen:

  • Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy
  • Bruisende binnensteden aan de rivier
  • Smart sustainability

De iconen zijn uitgewerkt in negen opgaven waarvoor de komende jaren financiering beschikbaar komt. De keuze voor de icoonprogramma’s is ingegeven door onze verwachting dat deze nationaal en internationaal opzicht verschil kunnen maken en daarmee ons hele stedelijk netwerk, niet alleen ruimtelijk maar ook sociaal, kunnen versterken. De icoonprogramma's sluiten aan op de aanwezige kwaliteiten in de regio en onze strategische ligging op belangrijke Europese transportassen.
Én de iconen sluiten aan op belangrijke wereldwijde trends zoals het groeiende belang van kenniseconomie, de aantrekkingskracht van de steden en de duurzame toepassingen van energie en grondstoffen.

Diverse pilots als voorbereiding voor de Omgevingswet gestart

We hebben in 2016 onze ambtelijke projectorganisatie verder uitgebouwd. We hebben ons aangemeld voor twee landelijke pilots: één voor het Omgevingsplan campus Radboud en één voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein TPN West / Engie. Verder zijn we gestart met een pilot voor de Omgevingsvisie,  hebben we een startnotitie met de eerste bestuurlijke keuzes voorbereid en nemen we deel aan diverse landelijke werkgroepen, oa op het gebied van financiën en ICT. Integrale beleidsvorming,  aandacht voor participatie en ruimte geven aan initiatieven zijn kernwoorden. Wij trekken bij de implementatie waar mogelijk samen op met de regio.

Kaderstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen

We hebben in 2016 de visie op de Binnenstad voorbereid als uitwerking van de motie Autoluwe binnenstad. We hebben het Rivierpark geopend en vervolgens in overleg met betrokken partners, bewoners en bezoekers  een start gemaakt met ontwikkelingsgericht beheer. De ervaringen van het eerste jaar verwerken we in een evaluatie. We hebben samen met het programma Grondbeleid een ideeëncompetitie voor het gebied voorbereid. We zijn gestart met  een beleidsactualisatie van Vossenpels als voorbereiding voor een ambitiedocument. We hebben 14 bestemmingsplannen aan de raad ter vaststelling aangeboden en  3 projectafwijkingsbesluiten en 24 gebruikswijzigingen.

Klantvriendelijke vergunningverlening en risicogestuurd handhaven

In 2016 is de woningbouw in Nijmegen weer aangetrokken. We zien met name een toename van de aantallen bouwprojecten met een bouwsom boven € 500.000.
In 2016 zijn de bouwtaken via outputfinanciering gerealiseerd. Dit betekent dat er niet meer via een inputbegroting de werkzaamheden worden verricht, maar er wordt afgerekend per behandeld product. Hiermee vergroten we transparantie en resultaatgericht werken.  De meeste producten zijn in een Producten en Diensten Catalogus geprijsd, een enkel product is op uurtarief (nacalculatie) afgesproken.
Met het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving hebben we de kwaliteit voor de uitvoering van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving verder geborgd.
De ODRN heeft haar eigen kwaliteitsniveau getoetst en een nulmeting uitgevoerd. Op de basistaken voldoet de ODRN aan Landelijke kwaliteitscriteria 2.1 en op specialistische taken is een opleidingstraject vastgesteld om als dienst- en persoonsniveau te kunnen voldoen.

Het toezicht en de handhaving zijn belangrijke publieke taken vanwege de voortdurende zorg en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Dit geven we vorm door actief te controleren op kwaliteit en veiligheid tijdens de bouw, het actief opsporen van illegale activiteiten en het reageren op (woning)klachten. We zien over 2016 dat het aantal klachten minder is dan geprognotiseerd, maar het aantal klachten dat tot werkelijke handhaving leidt,  groter is dan verwacht.