Stadsrekening 2016
PCPortal

Maatschappelijk vastgoed

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60817   Projecten bouwbureau

0

0

0

60818   Projecten VGM

2.350

2.245

106

60828   Verzekeringen

584

584

0

60929   Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

2.291

2.138

154

61172   Vastgoed eigenaarslasten

7.115

7.089

27

61283   Duurzaamheid

488

531

-43

Totaal lasten product

12.829

12.586

243

Financiële baten per product

60818   Projecten VGM

-685

-411

-274

60919   Mut. res. PG Beheer overige panden

-26

-26

0

60929   Mut. Res. Duurzaamh en onderh gebouw

-2.305

-1.998

-307

61172   Vastgoed eigenaarslasten

-7.045

-7.339

294

Totaal baten product

-10.061

-9.774

-287

V=voordeel; N=nadeel

Het nadelige resultaat van per saldo € 44.000 op het product Maatschappelijk Vastgoed in 2016 bestaat vooral uit een tekort op de (externe) projecten dat  grotendeels is gecompenseerd door a-structurele hogere verkoopopbrengsten. De ten opzichte  van de begroting lagere stortingen en onttrekkingen in de Reserve Onderhoud en Duurzaamheid houden verband met de start van onze nieuwe onderhoudspartner waardoor de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden pas  later in het jaar is gestart .