Stadsrekening 2016
PCPortal

In Nijmegen hebben we de beschikking over 23 wijkaccommodaties. Uitgangspunt is een goede spreiding van accommodaties over de stad. Elke wijk heeft zijn eigen karakter en trekt mensen die er graag willen wonen. We koesteren en benadrukken die diversiteit in de wijkaccommodaties.

De wijkaccommodaties in Nijmegen hebben in de eerste plaats een rol in het scheppen van ruimte voor ontmoeting. Hun ligging in de verschillende wijken maakt dat ze een voor de hand liggend trefpunt zijn in de wijk daar waar ontmoeting in andere verbanden misschien minder frequent is of niet voor de voor hand ligt. In de tweede plaats vormden en vormen zij een belangrijke ankerplaats voor maatschappelijke instellingen en bewoners van Nijmegen rondom de decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar de Gemeente Nijmegen.

We vinden zowel de Sociale Wijkteams (SWT’s) als de Stedelijke Informatiepunten (STIP’s) in een aantal van onze accommodaties. Waar dat kan, passen we de huisvesting van de SWT’s en STIP’s aan op de specifieke activiteiten; de privacy van de bezoekers aan beide instellingen is daarbij het uitgangspunt. Daarbij zorgen we voor een zorgvuldige balans tussen toegankelijkheid en veiligheid in de gebouwen. Om in dat laatste te voorzien, hebben we dit jaar geïnvesteerd in camera’s, mede ter voorkoming van incidenten in de gebouwen.
Naast de fysieke aanpassingen hebben we in 2016 voorzien in verstrekking van een gratis kopje koffie of  thee per bezoeker van de STIP’s in de accommodaties als antwoord op een motie om zo de laagdrempelige toegankelijkheid van onze wijkaccommodaties in de praktijk tot gelding te laten komen.   

In een samenwerking tussen bewoners en meerdere gemeentelijke afdelingen onderzochten we in 2016 de mogelijkheden voor zelfbeheer van de voormalige Open Wijkschool in Lindenholt, het zogeheten Wijkatelier. In dat traject speelden zowel de exploitatie van het gebouw als het bieden van activiteiten aan kwetsbaren in de samenleving een rol. Uiteindelijke bestuurlijke besluitvorming hierover vindt plaats in 2017. Waar het kan, is het zaak initiatieven als deze activiteiten te laten ontplooien in de ruimte die binnen de regels te vinden is. Dat was ook het resultaat van een onderzoeksproject naar “de Experimentenwet”: in plaats van wetgeving aan te passen was de uitkomst veel meer ruimte te vinden binnen de bestaande regels.

Toekomstbestendige wijkaccommodaties: upgrading en aanpassingen
Upgrading van de wijkaccommodaties vindt jaarlijks plaats, waarbij de afzonderlijke accommodaties beurtelings (één per jaar) worden behandeld. In 2016 kozen we voor revitalisering van wijkcentrum De Heseweide: met relatief beperkte middelen hebben we weer perspectief geboden voor nieuwe huurders (sociaal wijkteam). In 2016 hebben daarnaast in beperkte zin aanpassingen plaatsgevonden aan zowel wijkcentrum Daalsehof als aan wijkcentrum De Burghardt om beide gebouwen geschikt te maken voor een meer divers gebruik.