Stadsrekening 2016
PCPortal

Het product maatschappelijk vastgoed is erop gericht de gemeentelijke voorzieningen zo efficiënt mogelijk te benutten, te spreiden en in stand te houden. Met ons maatschappelijk vastgoed werken we aan de door de Raad geformuleerde thema’s, zoals zorgzame stad, aantrekkelijke stad, duurzame stad en leefbare stad. In beginsel staat het maatschappelijk vastgoed ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s. Zij zijn de reden waarom de gemeente Nijmegen over de verschillende soorten vastgoed beschikt en bepalen ook de condities hoe we met  het vastgoed omgegaan. Dit is verwoord in de kadernota vastgoed. In de praktijk bestaat er een groot aantal verschillende rollen: een rol en verantwoordelijkheid als eigenaar van maatschappelijk vastgoed en die  varieert  van enkel huurbaas van een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot en met de volledige exploitatie en beheer van wijk- en sportaccommodaties. Daarnaast wordt ook maatschappelijk vastgoed dat we beheren voor andere programma’s, zoals Stedelijke ontwikkeling en Grondbeleid (tijdelijk) ingezet voor maatschappelijke functies. Tenslotte geven wij met dit product uitvoering aan de onderzoeksopdracht maatschappelijk vastgoed, die tot doel heeft om het vastgoed efficiënter te benutten en een hogere opbrengst te genereren.
We hebben in 2016 weer een vervolg gegeven aan het renovatieproject van de Vereeniging. Verder is er gewerkt aan ons cultureel erfgoed, met name de Jacobskapel, verbetering van delen van het Valkhofpark en aan kannunikenhuizen. Daarnaast is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis in de Mariënburgkapel op eigen benen gaan staan. Een nieuw opgerichte stichting heeft de programmering van de gemeente overgenomen.  Een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar is met de gemeente Nijmegen getekend. In 2016 heeft het Huis circa 30.000 bezoekers ontvangen. In vergelijking: bij de start in 2010 lag het bezoekcijfer rond de 10.000.  Daarnaast is de sanering van asbest verder opgepakt .
Tenslotte hebben we vanuit dit programma nog een bijdrage geleverd  aan enkele specifieke  projecten van het Ontwikkelbedrijf. Deze lichten we hieronder kort toe:

De Bastei
Bij de voorbereidingen  van de nieuwbouw De Bastei zijn we gestuit op een aantal archeologische vondsten, deels van nationaal belang, bij de voet van de Valkhofheuvel en bij de Stratemakerstoren.
Deze bijzondere archeologische vondsten hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp. Het bestemmingsplan is hiervoor aangepast en vastgesteld. Het hoogste punt van de bouw zal in januari 2017 bereikt worden  De realisatie van de bouw van De Bastei wordt nu voorjaar 2017 verwacht. De opening zal in het najaar 2017 plaatsvinden.

Mariënburgkapel
Vanaf 2015 heeft ons College  een structurele ondersteuning beschikbaar gesteld voor het voortbestaan van het Huis van de Nijmeegse geschiedenis in de Mariënburgkapel.  In 2016 is het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis op eigen benen gaan staan. Een nieuw opgerichte stichting heeft de programmering van de gemeente overgenomen.  Een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar is met de gemeente Nijmegen getekend. In 2016 heeft het Huis circa 30.000 bezoekers ontvangen. In vergelijking: bij de start in 2010 lag het bezoekcijfer rond de 10.000.

Bastion
Bouwkundig is dit project al enige tijd afgerond. De financiële uitwerking van de invulling met de nieuwe gebruikers is meermalen onderwerp van gesprek geweest. Deze zal in 2017 een vervolg krijgen.

Talent Centraal Nijmegen
De feitelijke aanbesteding loopt. We hebben overstemming met de huurder over de huurovereenkomst.  Naar verwachting vindt de daadwerkelijke uitvoering plaats vanaf 2017 via een planexploitatie van het Ontwikkelingsbedrijf. Met TCN beogen wij niet alleen een adequate voorziening te realiseren voor primair turnen en judo, TCN moet ook een ‘broedplaats’ worden voor talentherkenning en talentontwikkeling. Gestreefd wordt naar een oplevering nog in 2018.