Stadsrekening 2016
PCPortal

Onderhoud wegen en kunstwerken

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60122   Onderhoud havens en kades

0

0

0

60441   Openbare verlichting

1.966

2.273

-307

60444   DRIS en VOP

25

23

2

60445   Verkeersvoorziening

1.041

932

109

60446   VRI

1.358

1.352

7

60447   Verkoop en beheer openbare weg

181

357

-176

60448   Kunstwerken

1.204

818

386

60450   Vergunning gebruik openb. weg

8

6

2

60451   Wegen KwaliteitsBeheer

301

227

74

60453   Wegen

2.726

2.637

89

60454   Wegen SD 02 (Zuid)

0

17

-17

60455   Wegen SD 03 (Dukenburg)

0

0

0

60456   Wegen SD 04 (Lindenholt)

0

0

0

60457   Wegen SD 05 (West)

0

0

0

60458   Wegen SD 06 (Noord)

0

0

0

61029   Verkeersvoorziening KB

0

0

0

61030   Wegen Regie

0

0

0

61031   Wegenonderhoud Regie

1.223

1.339

-116

61107   Kunstwerken KB

423

418

6

61139   Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

125

110

15

61141   Mut. res. PG7-9320-08

534

534

0

61232   Ondergrondse ordening

616

1.260

-645

61233   Alg. Verord. Ondergr. Infrastruct.

0

0

0

61258   Markt-en evenementenkasten

335

365

-30

61259   Kunstwerken Regie

557

3.783

-3.226

61273   Onderhoud brandkranen

131

148

-17

61284   Walstroom

138

80

57

61285   Beheer stroom- en wateraansluiting

158

76

82

61320   Reclamegelden

0

11

-11

61328   Electra-en waterverbruik SB

1.081

891

190

Totaal lasten product

14.131

17.657

-3.525

Financiële baten per product

60441   Openbare verlichting

-334

-300

-34

60445   Verkeersvoorziening

0

-4

4

60446   VRI

-350

-355

5

60447   Verkoop en beheer openbare weg

-35

-28

-6

60448   Kunstwerken

0

-2

2

60450   Vergunning gebruik openb. weg

-58

-64

6

60453   Wegen

-250

-258

8

61031   Wegenonderhoud Regie

0

-22

22

61139   Schadecl./schadel.&aanspr.stelling

-101

-30

-71

61141   Mut. res. PG7-9320-08

-29

-29

0

61232   Ondergrondse ordening

-491

-1.294

803

61233   Alg. Verord. Ondergr. Infrastruct.

0

0

0

61258   Markt-en evenementenkasten

-166

-186

20

61259   Kunstwerken Regie

0

-3.001

3.001

61284   Walstroom

-56

-65

9

61320   Reclamegelden

-375

-397

22

61328   Electra-en waterverbruik SB

0

6

-6

Totaal baten product

-2.244

-6.029

3.784

V=voordeel; N=nadeel

In 2016 zijn in het product Onderhoud wegen en kunstwerken baten ontvangen van Rijkswaterstaat van €2.987.829. Deze ontvangst heeft betrekking op de afkoop van een deel van de beheers- en onderhoudskosten voor objecten, monitoring en schadeafhandeling bij de Ruimte voor de Waal.
Op 18-12-2012 heeft het College besloten tot de afkoop van het onderhoud (registratienummer 12.0022036).
In 2016 zijn de werkzaamheden afgerond. Er was sprake van enige vertraging.
De toevoeging aan de voorziening Stadsbrug en Rivierenpark vindt administratief aan de lastenkant plaats.
Daarnaast zien we een afwijking bij lasten en baten. Op het onderdeel Ondergrondse Ordening is een voordeel behaald. De lasten voor verrichte werkzaamheden in de grond worden vaak later gerealiseerd dan de opbrengsten. Dit heeft te maken met een integrale werkwijze waardoor het herstellen van de wegen kan worden opgenomen in een groter project.
Op het onderdeel Openbare Verlichting is een nadeel gerealiseerd. Dit heeft m.n. te maken met een onverwachte storing die zich aan het eind van 2016 voordeed en verholpen is.
Verder zien we verschillen die betrekking hebben op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten (Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken) en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.