Stadsrekening 2016
PCPortal

Inzameling huishoudelijke afval

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60340   Kwijtschelding afvalstoffenheffing

282

371

-89

60344   Bezwaar en beroep Afvalstoffenheff

1

0

1

60345   Aanslagen Afvalstoffenheffing

50

28

21

60407   Inzameling afval

1.359

978

381

60529   Uitvoering afval

138

118

21

60762   Aanslagen Reinigingsrecht

31

28

3

61019   DAR Inzameling afval KB

40

40

0

61325   DAR DVO afval

9.714

9.714

0

Totaal lasten product

11.614

11.277

338

Financiële baten per product

60342   Opbrengst afvalstoffenheffing

-2.535

-2.371

-164

60407   Inzameling afval

-3.695

-3.422

-273

60765   Opbrengst aanslagen Reinigingsrecht

-685

-678

-7

61325   DAR DVO afval

-2.012

-2.012

0

Totaal baten product

-8.927

-8.482

-444

V=voordeel; N=nadeel

Aan de lastenkant is een overschrijding op de post Kwijtschelding afvalstoffenheffing opgetreden van € 89.000.
Aan de batenkant is op de posten van de Opbrengsten afvalstoffenheffing  en reinigingsrecht een tekort van                € 170.000. Door fluctuaties in het woningbestand, aantallen bezwaargevallen, ontheffingen vanwege verhuizingen en dergelijke is het niet goed mogelijk op voorhand in te schatten wat de totale opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt.
Daarnaast is door verrekening van ingezamelde afvalstromen per saldo een voordeel behaald van € 150.000.