Stadsrekening 2016
PCPortal

Integraal Waterbeheer

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60856   Rioolaansluitingsrecht

72

58

14

61032   GRP: Onderhoud incidenten

527

90

437

61173   Onderhoud

1.437

1.626

-190

61174   GRP: Reparatie

461

352

110

61175   GRP: Onderzoek

185

230

-45

61176   GRP: Planvorming

358

273

85

61177   GRP: Voorl en klachtenafh

163

75

88

61178   GRP: Beheer

295

251

44

61179   GRP: Bijzondere posten

3.974

3.943

31

61180   GRP: Investeringslasten

5.620

7.533

-1.913

61275   Waalsprong: investeringslasten

580

508

72

61350   Kwijtschelding rioolheffing

0

5

-5

Totaal lasten product

13.672

14.945

-1.272

Financiële baten per product

60769   Opbrengst Rioolrecht woningen

-11.320

-11.898

579

60856   Rioolaansluitingsrecht

-72

-91

19

60946   Opbrengst rioolheffing niet-woning

-2.280

-2.256

-24

61173   Onderhoud

0

-3

3

61174   GRP: Reparatie

0

-6

6

61175   GRP: Onderzoek

0

-8

8

61180   GRP: Investeringslasten

0

-715

715

Totaal baten product

-13.672

-14.978

1.306

V=voordeel; N=nadeel

De financiën van het Integraal Waterbeheer vormen een gesloten systeem.
Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. We streven naar vrijwel 100% kostendekkendheid van de rioolheffing.
Wat er in enig jaar meer of minder wordt besteed dan begroot, wordt  met in acht neming van de geldende regels, verrekend met de Voorziening GRP. Een uitzondering hierop vormen de lasten en baten van het eenmalig Rioolaansluitingsrecht voor de realisatie van nieuwe aansluitingen op openbare riolering.
Hierop is in 2016 een voordeel behaald van € 33.000.