Stadsrekening 2016
PCPortal

Integraal beheer openbare ruimte

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60411   Aanleg en onderhoud groen

109

109

0

60413   Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed

29

5

24

60414   Beheer en onderhoud begraafplaatsen

0

1

-1

60416   Openbaar groen StadService

563

520

44

60417   Wijken en Openbaar groen

2.671

3.106

-435

60419   Openbaar groen SD 02 (Zuid)

0

0

0

60420   Openbaar groen Begrazing

47

48

-1

60421   Openbaar groen SD 04 (Lindenholt)

0

0

0

60422   Openbaar groen SD 05 (West)

0

0

0

60423   Openbaar groen SD 06 (Noord)

0

0

0

60424   Openbaar groen KwaliteitsBeheer

800

886

-85

60429   Beleidsadv. civieltechnische werken

122

56

66

60433   Wijkservice

2.916

2.955

-39

60517   Plantoetsing

68

68

0

60861   Bewonersparticipatie

0

0

0

60867   Onderhoud Bomen

1.127

1.127

0

60868   Diverse groen activiteiten

657

789

-131

60986   IBOR-beleid

504

504

0

60994   IBOR opdrachten

40

15

25

61021   Openbaar groen KwaliteitsBeheer

0

0

0

61033   UPOR Stadsbeheer

1.852

2.233

-381

61034   IBOR opdrachten

1.228

768

460

61035   Gedifferentieerd Beheer

1.243

917

327

61106   IBOR Regie

0

0

0

61134   IBOR Wijkbeheer

0

0

0

61260   IBOR opdrachten

409

398

11

61263   IBOR Hoofd Stadsbeheer

100

97

3

61271   Groenprojecten

216

265

-49

61355   IBOR opdrachten

15

46

-31

E000181   IB externe opdrachten

300

566

-266

E000220   SB Part.opdr. Coord. evenementen

50

25

25

Totaal lasten product

15.066

15.501

-435

Financiële baten per product

60417   Wijken en Openbaar groen

0

-103

103

60424   Openbaar groen KwaliteitsBeheer

0

-37

37

60429   Beleidsadv. civieltechnische werken

-100

0

-100

60433   Wijkservice

0

-2

2

60868   Diverse groen activiteiten

0

-80

80

61033   UPOR Stadsbeheer

-505

-288

-217

61034   IBOR opdrachten

-375

-37

-338

61035   Gedifferentieerd Beheer

-7

-18

11

61260   IBOR opdrachten

0

-19

19

E000181   IB externe opdrachten

-300

-566

266

E000220   SB Part.opdr. Coord. evenementen

-50

-39

-11

Totaal baten product

-1.337

-1.188

-149

V=voordeel; N=nadeel

Bij dit product zien we een grote afwijking bij de lasten en de baten. Deze verschillen hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten (Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken) en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.