Stadsrekening 2016
PCPortal

Integraal waterbeheer is in hoofdzaak gericht op de drie gemeentelijke watertaken: het inzamelen en transporteren van afvalwater, het inzamelen en verwerken van afstromend regenwater én het nemen van maatregelen tegen structurele grondwateroverlast. De hoofddoelen voor deze drie watertaken zijn het beschermen van de (volks)gezondheid, het beschermen van het milieu én het bijdragen aan een leefbare woonomgeving. Doelmatigheid is bij dit alles een randvoorwaarde. We streven naar doelmatig beheer van onze infrastructuur (o.a. riolering) en voorzieningen voor de drie watertaken én naar de duurzame ontwikkeling ervan. Doelmatig beheer geven we vorm via assetmanagement, waarbij we streven naar ten minste gelijkblijvende ‘gemiddelde restlevensduur’ van de aanwezige infrastructuur en voorzieningen (indicator in programma Duurzaamheid). Dat betekent dat de gemiddelde kwaliteit van de infrastructuur en voorzieningen aan het eind van elk jaar minstens even goed is als aan het begin van dat jaar. Dat bereiken we door het uitvoeren van onderhoud, vernieuwing en verbetering, mede gebaseerd op onderzoek en monitoring. Voor goed gebruik van de infrastructuur en voorzieningen zetten we in op effectieve voorlichting, hoofdzakelijk via ons waterservicepunt en doelmatige afhandeling van meldingen en klachten. Naast deze drie gemeentelijke watertaken zijn we als gemeente ook betrokken bij het beheer en onderhoud van de vijvers en watergangen in de stad, waarvoor het waterschap Rivierenland primair verantwoordelijk is. Datzelfde geldt voor het  beheer en onderhoud van de waterkeringen en rivieroevers, waarvoor waterschap en Rijkswaterstaat primair verantwoordelijk zijn. Een aantal elementen in de Openbare ruimte bij het water zijn van de gemeenten (kades, damwanden, regenwateruitlaatconstructies, bruggen, beschoeiingen, duikers).
We streven sinds 2011 naar ‘jaarlijks minimaal gelijkblijvende restlevensduur’: dit betekent dat op het eind van een jaar de kwaliteit van ons stelsel op zijn minst op hetzelfde niveau is als aan het begin van dat jaar. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen. De betreffende indicator is opgenomen in programma Duurzaamheid.
Met het programma Duurzaamheid bestaat een zeer nauwe relatie: binnen het product Groen, Natuur en Woonomgeving staan de beleidsaspecten rondom ons afval- en hemelwatersysteem beschreven.
Bovendien is er een nauwe relatie (beleidsmatig, en bij investeringen 'werk met werk maken') met de Programma’s Grondbeleid, Mobiliteit en Stadsontwikkeling.
Voor 2017-2020 is een nieuw GRP samengesteld. Dit is in september aan de Raad aangeboden.