Stadsrekening 2016
PCPortal

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60594   Bestr. voortijdig schoolverlaten

2.638

2.724

-86

Totaal lasten product

2.638

2.724

-86

Financiële baten per product

60594   Bestr. voortijdig schoolverlaten

-1.146

-1.235

89

Totaal baten product

-1.146

-1.235

89

V=voordeel; N=nadeel

Ten opzichte van de begroting is er op het product Bestrijden Voortijdig Schoolverlaten geen significant voordeel of nadeel ontstaan.