Stadsrekening 2016
PCPortal

Zorgplicht onderwijshuisvesting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60601   Integraal huisvestingplan

0

2

-2

60602   Overige voorzieningen

0

0

0

60603   Schadebeheer schoolgebouwen

0

0

0

61353   Onderwijshuisvesting DDC

14.907

14.885

22

61354   Onderwijshuisvesting niet-DDC

1.921

2.018

-96

Totaal lasten product

16.828

16.904

-76

Financiële baten per product

60601   Integraal huisvestingplan

0

0

0

61012   Mut. res. PG Huisvesting onderwijs

-44

-44

0

61354   Onderwijshuisvesting niet-DDC

-889

-437

-452

Totaal baten product

-933

-481

-452

V=voordeel; N=nadeel

Er lijkt € 0,5 miljoen (2%) meer uitgegeven dan begroot. Dit is slechts een administratief verschil. De vergoeding die we in december van het Rijk ontvingen voor de bekostiging van de huisvesting van leerlingen voortgezet onderwijs in de noodopvang Heumensoord, is verantwoord bij het programma Bestuur & Middelen; deze vergoeding kon niet meer met een begrotingswijziging aan het programma Onderwijs worden toegerekend. Op het programma Onderwijs is hierdoor een eenmalig nadeel ontstaan, dat weg valt tegen het voordeel bij het programma Bestuur & Middelen.