Stadsrekening 2016
PCPortal

Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen op het gebied van taal en op voorzieningenniveau.

  • Basisonderwijs en vroeg- en voorschoolse voorzieningen

Vanaf eind 2016 werken we met een nieuw, integraal beleidskader Onderwijs & Opvang 0 – 12 jaar. Onderdeel van het beleidskader is een globale uitvoeringsagenda, waarin de beleidsuitgangspunten zijn  omgezet naar meerjarige maatregelen  op de thema’s kwaliteit en ontwikkeling, focus op ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben en partnerschap met ouders.  Deze maatregelen zullen we samen met onze partners verder uitwerken in concrete acties, afspraken en indicatoren. Voortgezet onderwijs
In het kader van de onderzoeksopdracht Onderwijs en Ondersteuning Jeugd is met de PO en VO-besturen overeengekomen dat zij zelf meer investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en dat zij hiervoor minder subsidie aanvragen. Schoolbesturen zullen zelf middelen inzetten om functiebehoud van het onderwijsachterstandenbeleid te realiseren. Wij handhaven de ondersteuning  voor de internationale schakelklas voor het VO.  Het bestuur van Kristallis, school voor voortgezet speciaal onderwijs, is afgelopen jaar overgegaan naar Pluryn. Met de expertise van Pluryn wordt een kwaliteitsimpuls verwacht voor het bestuur en het onderwijs van Kristallis, die nog steeds onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie voor het Onderwijs. Er zijn middelen beschikbaar gesteld om ook in de onderwijshuisvesting een kwaliteitsimpuls te realiseren van het VSO aan de Hatertseweg.  

  • Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt samen met de gemeenten Beuningen en Wijchen uitgevoerd. We streven ernaar dat 95% van de ouders het leerlingenvervoer een ruime voldoende (7,5) geeft.Met ingang van schooljaar 2015-2016 zijn na een aanbestedingsprocedure nieuwe contracten gesloten met vervoerders. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen, waarbij geldt dat we geen concessies willen doen op kwaliteit en duurzaamheid.

  • Voorlichting seksuele diversiteit

Het project SchoolsOUT met voorlichting en bevordering  van sociale acceptatie van LHBT-wordt voortgezet en verder uitgebreid in de hoogste groepen van het basisonderwijs. Er is een evaluatie uitgevoerd en bsloten dat  we SchoolsOUT de komende jaren blijven ondersteunen.

  • Volwasseneneducatie

Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald taalniveau verwacht. Met de inzet van middelen ten behoeve van volwasseneneducatie, bieden we conform de wettelijke taak onze inwoners de kans deze vaardigheden te vergroten. Ook het bevorderen van digitale vaardigheden heeft daarbij nadrukkelijk onze aandacht. Volwasseneduacatie wordt tot nu toe uitgevoerd door het ROC. Vanaf 1 januari 2018 zal het educatieaanbod worden aanbesteed. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Al enkele jaren is er extra aandacht voor het bestrijden van laaggeletterdheid. Daartoe is een regionaal bondgenootschap laaggeletterdheid opgezet. Deze activiteiten zetten we voort.
Het Rijk stuurt met het actieprogramma ‘Tel mee met taal’ op een verdere intensivering van deze aanpak. Wij sluiten aan op deze ontwikkeling, waarbij we met onze bondgenoten en educatiepartners toewerken naar een passende educatiestructuur. Doelstelling is dat inwoners en verwijzers op een eenvoudige, doch effectieve wijze in contact gebracht worden met educatieaanbieders.

  • Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg

Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en in het reguliere onderwijs. Wij voelen ons met de scholen verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op en rondom de scholen. Samen met de 14 gemeenten uit de regio en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs is een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld, waarmee we inzetten op een sluitende aanpak, monitoring van de samenwerking en het voorkomen van schooluitval.